72866. lajstromszámú szabadalom • Gép szódavizes üvegek töltésére

Megjelent 1918. évi október hó 14-én. MAGY. KIR. SZABADALMI IgM HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72866. szám. XVIII/d. OSZTÁLY­Gép szóda vizes üvegek töltésére. FISCHER JÓZSEF CÉG BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1917 november hó 28-ika. Ismeretesek szódavizes üvegek tölte- | sére való olyan gépek, melyek a töltés­hez szükséges müveleteket, t. i. a töltendő üveg szelepének nyitását, a szódavíz be­töltését, a fölösleges szénsav kibocsátását és az üvegben ezáltal fölszabaduló hely­nek további szódavízmennyiséggel való kitöltését önműködően végzik. Ezen gé­peknek a szódavíz bevezetése céljából üregesen kiképezett forgástengelyéhez egvrészf a töltendő üvegek tartására való állvány, másrészt megfelelő csapágyáll­ványok útján a szükséges vezérlőrudaza­tok vannak erősítve, míg a vezérlést a gép helytálló tokjához erősített vezérgör­bék oly módon végzik, hogy a töltéshez szükséges műveletek a tengely forgása közben önműködően és kényszermozgá­suan menjenek végbe. A találmány tárgya az ily gépek javítá­sára és egyszerüsbítésére vonatkozik. Az ismert gépeknél ugyanis a föntemlített műveleteket vezérlő emelőrudazatokon kívül még egy kényszermozgásban vezé­relt rudazatra volt szükség, mely a gépbe helyezett szódavizes üvegek fejét megra­gadta és fogvatartotta. A találmány értel­mében ezt a rudazatot azáltal tettük fö­löslegessé, hogy a szódavizes üveg szele­pét nyitó emelőkar a tartóállványba he­lyezett szódavizes üveg fogvaíartására alkalmasan van kiképezve. Ezáltal a szer­kezet egyszerüsbítésén és a teljesítmény fokozásán kívül azt a lényeges előnyt érjük el, hogy a gép minden átalakítás nélkül úgy félliteres, mint literes szóda­vizes üvegek töltésére egyaránt alkalmas. A mellékelt rajz a találmány tárgyát képező gép egy foganatosítási alakját függőleges metszetben, részben oldalné­zetben mutatja. A rajzon példaképen vízszintes tengelyű gépet tüntettünk föl, a gép azonban függőleges tengellyel is szerkeszthető anélkül, hogy a találmány lényegén változtatni kellene. Az ábrázolt kéziüzem helyett továbbá gépüzem is alkalmazható. A gép üregesen kiképezett (1) tengelye a fölül a szódavizes üvegeik berakására való (2) nyílással ellátott (3) tokban van ágyazva. A (4) szódavizes üvegek tartá­sára való (5) állvány az (1) tengelyhez van erősítve és vele együtt forog. Ugyan­csak az (1) tengelyhez van erősítve a (6) állvány is, mely a töltési műveleteiket vezérlő rudazatok tartására szolgál és melynek fölső része a (7) töltőkamrává van kiképezve. Az (1) tengelyből elágazó

Next

/
Thumbnails
Contents