72866. lajstromszámú szabadalom • Gép szódavizes üvegek töltésére

_ 2 -(8) töltővezeték a (7) kamrába torkollik; a torkolat nyílást a (9) szelep zárja el. Ezen szelep orsójára a (10) kétkarú emelő hat, melynek szabad végén a rúgó­hatás alatt álló (11) rúd van csuklósan megerősítve. A ,(11) rúd végén alkalma­zott (12) csiga a, (3) tokon kiképezett, megfelelő excentricitású (13) vezérlőgör­bén gördül. Ugyancsak a (7) kamra falá­ban van kiképezve a (14) kibocsátónyí­lás is, melynek szelepét a rúgóhatás alatt álló és (15) csigájával a helytálló (16) vezérlői ölül eten gördülő (17) kar nyitja és zárja. A szintén helytálló (18) excen­ter végül az emelkedő és sülyedő mozgást végző (19) kart befolyásolja. Ez a kar, mely a (4) szódavizesüveg szelepének nyitását végzi, derékszögben meghajlí­tott (20) végével egyrészt a szódavize? üveg szelepének nyitó emelőjére hat, másrészt a kibocsátócsövével a (7) kamra (21) csőtoldatába helyezett szóda­vizes üveget fogva is tartja. A (19) kar, mely a (18) excenteren (22) csigájával gördül, főkép emelkedő és sülyedő moz­gást végez, de emellett a (23) csukló kö­rül ki is lenghet, ami által egyrészt éke­lődések kerültetnek el, másrészt a (19) kar a gépbe helyezett különböző nagy­ságú szódavize® üvegekhez szabadon alkalmazkodhat. A kart a (24) rúgó té­ríti vissza rendes helyzetébe. Az ábrázolt foganatosítási alaknál a gép hajtásiára a (25) kézikerék szolgál. A gép működése a következő: A ,(4) szódavizes üvegek a (3) tok (2) nyílásánál helyeztetnek be, miközben a (19) kar fölemelt helyzetben van. Amint a szódavizes üveg be van helyezve és az (1) tengely tovább forog, a (18) excenter megfelelően kiképezett része a (24) rúgó által támogatva a (19) kart lenyomja, ami által egyrészt a szódavizes üveg sze­lepe nyílik, másrészt a szódavizies üveg az (5) állványon fogvatartatik. A (18) excenter úgy van alakítva, hogy a (19) kar az egész töltési folyamat alatt ebben a helyzetben marad. Az (1) tengely tor vábbforgása következtében most a (12) csiga a (13) vezérgörbe oly helyéhez ér, amelyen a (11, 10) rudazat útján a (9) szelepet nyitja, úgy hogy most az (1) ten­gelyen, a (8) csövön, a (9) szelepen, a (7) kamrán és ennek (21) csőtoldatán át a szódavíz a (4) szódavizes üvegbe lép­het. A töltés közben azonban a szódavíz­ből meglehetős mennyiségű szénsav sza­badul föl, mely a (4) üveg teljes meg­töltését meggátolja. Ezért ezen szénsav­fölösleg kibocsátásáról gondoskodni kell. Erre a célra szolgál a (16) vezérgörbe által befolyásolt (17) rudazat, mely a (7) kamra (14) nyílásának szelepét nyitja, miután előbb a (9) sZelep a meg­felelő rudazat által el záratott. Miután a szénsavfölösleg kiáramlott, a (14) nyílás szelepe Záratik, a (9) szelep pedig újból nyílik, úgy hogy a (4) üveg most szóda­vízzel teljesen megtelik. Mielőtt az (1) tengely ismét a berakási helynek meg­felelő helyzetbe érne, a (18) excenter a (19) kart fölemeli, úgy hogy egyrészt a szódavizes üveg szelepe zárul, másrészt az üveg fölszabadul és a gépből kivehető. A leírtakból látható, hogy a (19) kar kettős szerepet játszik és az ismert gé­peknél szükséges vezérelt tartókart fölös­legessé teszi. A leírt tartó- és vezérlőszerkezetek egy-egy gépnél tetszőleges számban meg­ismétlődhetnek. Az új gép szerkezeti egy­szerűségén és teljes üzembiztonságán kívül rendkívül nagy teljesítménye által tűnik ki, amennyiben vele óránként 600—700 szódavizes üveg nehézség nél­kül megtölthetö. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Kézi vagy mechanikai hajtású gép szódavizes üvegek töltésére, melynél az egyes töltési műveletek vezérgör­bék és emelőrudazatok által vezérel­tetnek, jellemezve a szódavizes üveg szelepét nyitó és egyúttal a gépbe he­lyezett szódavizes üveget fogvatartó, kényszermozgásuan vezérelt emelő­kar által.

Next

/
Thumbnails
Contents