72865. lajstromszámú szabadalom • Alapdíj beszedésére szolgáló szerkezettel ellátott elárúsító automata elektromos áram gáz és efféle részére

Megjelent 1918. évi október hó 14-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72865. szám. VII/b. OSZTÁLY. Alapdíj beszedésére szolgáló szerkezettel ellátott elárúsító automata elektromos áram, gáz és effélék részére. ALLGEMEINE ELEKTRICITATS GES. CÉG BERLINBEN. . A bejelentés napja 1917 december hó 10-ike. Elsőbbsége 1916 november hó 2-ika. A talámány tárgya díjbeszedő szerke­zettel ellátott elárpsító automata, melynél a pénzesíiók vagy efféle kihúzásánál az automata forgatógombja és az adógatomű között levő mechanikai kapcsolat mind­addig megszakittatik, míg csak az alap­díjnak megfellelő számú pénzdarab az automatába be nem fizettetett. Az emlí­tett kapcsolatot a találmány értelmében tárcsaalakú rúgó hozza létre. Ez a rúgó pecekkel van ellátva, mely a kapcsolandó tengelyen elrendezett kapcsolásiész ki­vágásával kapcsolódik. A pénznek az automatából való kiszedése által vagy tetszésszerinti más berendezéssel műkö­désbe hozott szerkezet a rugalmas tárcsát a találmány értelmében kissé kihajlítja, ami által a kapcsolópeeek kioldása követ­kezik be. A mellékelt rajz a találmány tárgyának egy kiviteli példáját mutatja. Az (1. áb­rán) j(l) a fojrgaitógomb, mely a pénz­beslziedőszeirkezet működtetésére szolgál. Ezen gomb elforgatásánál a (2) kapcsoló a bekapcsolási helyzetbe kerül és ezen helyzetben rögzíttetik is, ha az adogató­mű a (3) napkerék elforgatása által kissé előreforgattatott, míg akkor, ha a nap­kerék elforgatása nem következett be, a kapcsoló a bekapcsolási helyzeten túl a kezdeti helyzetbe mozog, A gomb által hajtott (4) tengely végén az (5) kivágással ellátott (6) kapcsolórész van elrendezve. A (3) napkerék (7) tengelyére a (9) pe­cekkel ellátott (8) rugalmas tárcsa van erősítve. A (9) pecek rendes körülmények között a (6) tárcsa (5) kivágásával kap­csolódik, úgy hogy az (1) gomb forgatásá­nál a (3) napkerék és az automata ado­gatómüve is elforgat tatnak. Ha a pénzt be­szedő hivatalnok a (10) pénzesifiókat új­ból betolja, akkor' a fiók a (11) kart a (12) rúgó hatásával szemben hátratolja. A (11) karhoz van továbbá erősítve a (13) rúgó is, mely a (14) szögemelőt a (11) kar mozgásával azonos értelemben igyekszik elforgatni. Amikor a pénzesíiók a pénz kiszedése végett kihúzatott, a (11) kar és a (14) szögemelő előre mozgott, miközben a (14) emelőn megerősített (15) pecek a (18) pénzdarab számlálómű (17) tárcsájának körívalakú (16) hasíté­kából kilépett. Mihelyt ez bekövetkezett, a rajzon nem ábrázolt rúgó a pénzdarab­számlálóművet a zérushelyzetbe VÍSÍZÍ vissza. A pénzesfiók kihúzásánál tehát a

Next

/
Thumbnails
Contents