72854. lajstromszámú szabadalom • Törés elleni biztosítókészülék esztergákhoz és hasonló gépekhez

__ Megjelent 1918. évi október hó 14-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 72854. szám. XVI/d. OSZTÁLY. Törés elleni biztosítókészülék esztergákhoz és hasonló gépekhez. HERCZEGFALVI HERCZEGH IMRE OKL'. GÉPÉSZMÉRNÖK BUDAPESTEN. & bejelentés napja 1917 julius hó 24-ike. Jelen találmánynak az a célja, hogy az esztergákat és hasonló gépeket túlerői le­tések alkalmával bekövetkezhető törések elől megóvja. A találmány lényegében abban áll, hogy az eszterga stb. főorsójá­nak, illetve bármely más vezérorsójának hajtóművében az orsó elé egv olyan, ru­góhatás alatt álló kapcsolótolóka van közbeiktatva az erőátviteli szervek soro­zatába, amely tolóka az illető orsót hajtás közben önműködőlég kikapcsolni képes. A tolóka rugóját egy szabályozó szerv se1 ­gélyével szükség szerint különböző ellen­állásokra is beállíthatjuk, úgy, hogy ugyanavval a rugóval tág határok között dolgozhatunk és a rugónak idővel bekö­vetkezihetö feszültségcsökkenését közvet­lenül kompenzálhatjuk. A találmány to­vábbá arra is kiterjed, hogy a tolóka ru­góját egv olyan segédrugóval, ellensúly­lyal, vagy tetszés szerinti más módon működtetett becsappanó pecek rögzíti abban az állásában, amelybe a tolóka a főrugót szétnyitja. A rajzon a találmány tárgyának példája vázlatosan van föltüntetve. 1. ábra hosszmetszet. egy 2. ábra oldalnézet. Az (1) vezérorsó (2) csapján lazán fo­rog a (3) hajtókerék, amelynek agyré­szén bal felől (4) gyűrűdudorodás van. Ez utóbbi egy helyütt patkószertűleg ki van vágva és ebben a kivágásban ugyan­csak lazán jár ki-be' az (5) tolóka. A (2) csapra rá van ékelve az egyetlen (6) fog­gal ellátott (7) kerék amely (6) fog kü­lön ók gyanánt is kiképezhető. Az (5) to­lóka betolt állásában kapcsolódik a (6) foggal és ebben az állásában a (8) ekcen­trikus lapos rugó tartja meg, amely egy kis hézag közbenhagyásával kívülről kö­rülöleli a (4) gyűrüdudorodást. A (8) ru­gót (9) csavar rögzíti elforgás ellen, az (5) tolókát pedig mindenestül a (10) le­mez födi le. Az (5) tolóka egyébként cél­szerűen hozzá van erősítve a (8) rugó­hoz. A (10) födőlemez tartócsavarjával együtt el van távolítva a 2. ábráról. A (8) rugó (11) helyein föl van hasítva és evvel a fölhasítással szemben van a (12) pecek, amely a (13) rugönyelv ré­vén magára a (8) főrugóra van ráerő­sítve és pedig a (9) csavar segélyével, amely a (13) segcdrugó egyik végét le­fogja.

Next

/
Thumbnails
Contents