72854. lajstromszámú szabadalom • Törés elleni biztosítókészülék esztergákhoz és hasonló gépekhez

2 -A készülék működése a következő: A rendes hajtás úgy történik, hogy forgatjuk a (3) laza ikereket és ez a be­léje ágyazott (5) tolóka segítségével, amelyet a (8) rugó állandóan a (6) fog­gal kapcsolódó állásában tart, magával viszi az ékelt (7) kereket ós evvel együtt az (1) vezérorsót is. Mihelyt az (1) ve­zérorsót afaár előre, álcár pedig hátra­felé való hajtási közben oly mérvű túl­erőltetés éri, amely a (8) rugó ellenállá­sát meghaladja, akkor a (6) fog hátra­tolja az (5) tolók át, ez viszont a (8) rugót, amely ekkor a (11) helynél szétfeszül. Az igy támadó nyílásba nyomban becsap­pantja a (13) rugó a (12) pecket, úgy hogy a (8) ' rúgó szétfeszített állásában marad, míg csak a munkás a (12) pec­ket ki nem tolja. Attól a pillanattól kezdve, mikor az (5) tolóka hátratolódik, az (1) vezérorsó megáll és a (3) kerék mindenestül lazán; forog tovább. A (7) kerék a (6) foggal együtt elfér a (4) gyűrüdudorodáson be­lül, úgy, hogy eZen laza tovább forgásnak nincs serni akadálya sem. A (14) állító -csavarral a (8) rugó feszültségét egyszerű módon különféle ellenllásokra beszabá­lyozhatjuk. Minthogy az esztergának minden túl­erőltetése, amely hajtás közben fölléphet, végeredményben az illető vezérorsó haj­tásánál mutatkozik, a leírt készülék a túl­erőltetések elhárításával a törések ve­szélyét megszünteti. Emellett az eszter­gára átlalában véve előnyösen fog hatni, hogy a szerszám hajtószervébe e'gy ru­galmas elem van közbeiktatva. SZABADALMI IGÉNYEK. 1.. Törés elleni biztosiítókészülék eszter­gákhoz és hasonló gépekhez, jelle­mezve azáltal, hogy a vezérorsó hajtó­művében az erőátviteli szerveik soro­zatába egy olyan, rugóhatás aíatt álló kapcsolótolóka van közbeiktatva a vezérorsó elé, amely tolóka a ve­zérorsót hajtás közben önműködőlég kikapcsolni képes. 2. Az 1. igénypontban védett készülék egy kiviteli alakja, jellemezve azáltal, hogy a kapcsolótolóka rugójának egy beállító" szerve van oly célból, hogy a rugó különböző ellenálásokra besza­bályozható legyen. 3. Az 1., valamint a 2. igénypontban vé­dett készülék egy-egy kiviteli alakja, jellemezve azáltal, hogy a kapcsoló­tolóka rugóját egy olyan, segédrugó­val, ellensúllyal, illeftve tetszés sze­rinti más módon működtetett be­csappanó pecek rögzíti abban az állá­sában, amelybe a tolóka a vezérorsó kikapcsolásakor a főrugót kinyitja. (1 rajzlap melléklettel.) PAUAS seazvÉNYTÁRÖAAÁO NYOMDÁJA 8UOAP68TEI»

Next

/
Thumbnails
Contents