72853. lajstromszámú szabadalom • Forgattyú csapágy önműködő olajozással

_____ Megjelent 1918. évi október hó 14-én. MAGY. ^ KIR SZABADALMI gHff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72858. szám. V/e/l. OSZTÁLY. Forgattyúcsapágy önműködő olajzással. FJLIPP FERENC GÉPSZERKESZTŐ ISTVÁNFÖLDÉN. A bejelentés napja 1917 augusztus hó 9-ike. Az eddigi forgattyúcsapágyakhoz is al­kalmazott különböző kenőszerkezetek, mint a milyenek a kanócos vagy konzi­stens zsiradékot tartalmazó kenőszelen­cés szerkezetek stb., tudvalevőleg vagy a nagy olajfogyasztás vagy az elégtelen ke­nés, illetve a nehézkes kezelés hátrá­nyait. mutatják. A találmány szerint ezen hátrányokat forgattyús csapágyaknál aránylag egyszerű berendezés alkalmazá­sával nemcsak teljesen kiküszöbölhetjük, hanem igen célirányos olajozást tökélete­sen önműködően, célszerűen teljes kerin­géssel érhetünk el és pedig oly módon, hogy az olaj önműködő keringetésére külön folyadékmozgató berendezést nem kell alkalmaznunk, hanem csupán az ola­jat tartalmazó térről és ezzel közltekedő vezető csatornákról kell gondoskodnunk. Ezt a célt azzal érjük el, hogy" az olaj mozgatására magát a forgattyúcsapágy­nak a hajtórúd illetve forgattyú mozgá­sában résztvevő, tehát amúgy is meglevő mozgását használjuk föl. A forgatyúcsap­ágyat vele együttmozgó, célszerűen a ten­gelyhez képest oldalt ós kissé alul levő olajtartó kamrával (teknővel) látjuk el, , melyből az olaj a forgattyúmozgás ha­tása alatt az alább ismertetendő módon viszonylag alúlról fölfelé, a tengely fölső része fölé mozog és innen a tengely fö­liileíei mentén, azoknak kenése után le­felé haladván, ismét visszaáramlik az olajkamrába. Hogy emellett az olajnak lehetőleg bizonyos meghatározott részle­tekben való hozzávezetését azaz célszerű takarékos üzemet biztosítsunk a talál­mány tárgyának egy előnyös foganatosí­tási alakja szerint az olajkamrából föl­felé vezető csatornába szelepet iktatunk be, mely ugyancsak magának a forgaty­tyúmozgásnak hatása alatt önműködően nyílik és záródik és így a kenőanyagnak egymásután mindig bizonyos adagjai, csátja a tengely felé. A találmány szerinti szerkezet a leg­különbözőbb forgattyús gépekhez, így gazdasági gépekhez is pl. (szalmarázó, törekrázó gépekhez s!b.) egyaránt elő­nyösen alkalmazható. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy foganatosítási alakja, példakép­pen törekrázó gép forgattyúcsapágyánái való alkalmazásában és pedig az (1. áb­rán) függélyes hosszmetszeftben, a (2. áb­rán) pedig az (1. ábra) (A) nyila szerinti nézetben látható. Az (1. ábra) szerint az ily gépek szeká-

Next

/
Thumbnails
Contents