72853. lajstromszámú szabadalom • Forgattyú csapágy önműködő olajozással

sos (s) hajtó rúdjának (r) végéhez a két­részü hajtórúdfej illetve csapágy csatla­kozik, melynek két (e, e') fele a szoká­sos módon (t) csavarok segélyével! (2. ábra) van egymással összekötve*. A csap­ágytok jobboldali (el ) része a találmány szerint sajátosan van kiképezve és pedig az (f) olajtartó tekriővel van ellátva, mely a (h) csatornába megy át. Az (f) teknő fölső részén a csavarmentes (g) dugóval elzárható nyílás van, melyen át az olajat betölthetjük, míg a belső térhez pl. tisztítás céljából való hozzáférést a levehető födél teszi lehetővé. A (h) csa­torna az (1) csatornába míégy áit, emel­lett azonban a kettő közé önműködő föl­felé nyíló szelep pl. súlyszelep vagy más utánaengedő szelep, a föltüntetett példá­ban bőrlemezes (1) csapószelep van be­iktatva, melynek szelepfészkét a (h) csa­torna fölső homlokfala alkotja. A csapó­szelep mögött kis (k) olajfogó csatorna van az (é') csapágytokfélnek a (c) csap­ágycsészével érintkező belső (d) falában kiképezve. A (c) csapágycsésze fölső ré­szén egy vagy több (ím) lyuk van alkal­mazva, melyen pl. (o) kanóc alsó vége hatol át a (b) forgattyútengely felé. Ne­hogy ez a tengely a kanócot behúzhassa, az utóbbinak fölső vége az (e) csapágy­tokfél (n) födelével, melynek alsó folyta­tása az (i) szelep végét fogja be, kellően le van szorítva. A (c) csapágycsésze alsó részén, egy vagy több (u) furat van, melyek a (v) és (z) csatornák útján az (f) teknő belsejé­vel közlekednek. A szerkezet működése a következő: A gép fordulatai közben, midőn pl. a (föl nem tüntetett) forgattyú balról jobbra való forgása alkalmával sülyedni kezd, az olaj ezen mozgás hatása akút, illetve tehetetlenségénél fogva a (h) csa­tornában a nyíl értelmében felszáll. Ugyanekkor az (i) szelep ugyanezen ha­tás illetve a maga tehetetlenségénél fogva (amennyiben célszerűen súllyal van ter­helve) megfelelően kinyilik, úgy hogy az olaj egy része a (k) olajfogó csa:ornába jut. Nyomban ezután vagyis a for­gattyúnál alulról fölfelé való fordulása alkalmával az (i) szelep ismét becsukódik és így a felső térben az olajnak bizonyos meghatározott része marad vissza, mely olajmennyiség a következő periódusban az (1) csatornán át a nyíl irányában ha­lad tovább és az (m) kanócot táplálja. Mialatt a forgattyú ismét alulról fölfelé fordul, az olaj, miután a (b) tengelyt kente és ennek fölületejin két oldalt lefelé haladt, az (u) furaton a (v) és (z) csa­tornákon át isimét az (f) teknöbe folyik vissza, mire az ismertetett működés is­métlődik. A kanóc táplálása ezen szerkezetnél bőségesen, mindamellett takarékosan tör­ténik. Ezen teljesen megfelelő kenés foly­tán nem kell többé ragaszkodnunk a kü­lönleges drága csapágyfémek alkalmazá­sához. Ezen szerkezet külön, gyakori be­avatkozást nem igényel, mindamellett az olajozás gyakorlatilag tökéletesen kielé­gítő mértékben megy végbe. SZABADALMI IGÉNYEK. * 1. F orgatty ú csapágy, jellemezve a csap­ágytokon illetve a tokban egy olaj­tartó térnek és ezzel valamint a csap­ágycsészékkel közlekedő csatornák­nak oly elrendezése által, hogy az olaj a forgattyú mozgás hatása alatt önműködően kering. 2. Az 1. igényben védett szerkezet kivi­teli alakja, jellemezve a tengelyhez képest oldalt és a csapágycsészék alatti szintben fekvő olajtartó teknő, ebből kiinduló, ferdén fölfelé, a ten­gely felső része fölé vezető csatorna, valamint a csapágycsésze alsó részét a teknővel összekötő visszavezető csatornák által. 3. Az 1. és 2. igényekben védett szerkezet kiviteli alakja, jellemezve a fölszálló csatornát két részre osztóS közbeikta­tott szelep által, mely a forgattyú­mozgás hatása alatt önműködően nyí-

Next

/
Thumbnails
Contents