72851. lajstromszámú szabadalom • Berendezés a cséplődobra csavarodó szalma levágásra

__ Megjelent 1918. évi október hó 14 -én . MAGY. KIK. SZABADALMI jBra HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72851. szám. X/a. OSZTÁLY. Berendezés a cséplődobra csavarodó szalma levágására. SZALONTAYJÓZSEF GÉPÉSZ NAGYTÁRKÁNYBAN. A bejelentés napja 1917 szeptember hó 29-ike. Gyakran előfordul, hogy a már kicsé­pelt szalma a cséplőgép dobjára csavaro­dik s a dob ezen szalmát magával viszi, aminek egyfelől az a nagy hátránya, hogy a dobra csavarodott szalma a csép­lőgép hajtását megnehezíti, másfelől pe­dig a dobot a rácsavarodott szalmától való megtisztítás ' végett ki kell bontani. A találmány tárgya oly berendezés, amely a szalmának a cséplődobra való csavarodását oly módon akadályozza meg, hogy a szalmát, mihelyt a dobra kezd csavarodni, mindjárt levágja. Ez­zel elérjük, hogy a cséplőgép mindig túl­erőltetés nélkül dolgozik, amennyiben a dobra soha nincs a hajtást megnehezítő szalma csavarodva, tehát a cséplőgép és a főhajtószíj terhelése állandó marad és ezáltal jelentékeny hajtóerő, illetve tüze­lőanyag takarítható meg. Nem lesz szük­ség továbbá a cséplődobnak tisztítás cél­jából való és nagy idővesztéséggel járó kibontására sem. A találmány szerinti berendezés amellett olyan egyszerű, hogy bármilyen rendszerű cséplőgépbe besze­relhető anélkül, hogy azon valamit vál­toztatni kellene. A találmány lényege abban áll, hogy a dob tengelyével párhuzamos tartón, a verőlécektől vagy szegektől csekély tá­volságban, csúcsalakban összefutó élek­kel biró kések vannak megerősítve, amelynek csúcsai a dob forgási irányá­val szembenéznek. A találmánynak egy kiviteli példáját, verőléces dobbal kapcsolatban a mellé­kelt rajz tünteti föl, amelyen az 1. ábra a szalmavágóberendezésnek a dobhoz képest való elhelyezését végné­zetben, a 2. ós 3. ábra néhány vágókést tartójuk­kal együtt elül és hátulnézetben, a 4. ábra pedig egy vágókést és -a tartót keresztmetszetben mutatja. A föltűntetett kivitelnél a hegyes csúcs­ban végződő (a) kések tartója gyanánt a (b) szögvas szolgál, amelyhez a kések (c) csavarok vagy szegecsek segélyével van­nak hozzáerősítve. A (b) tartó maga, ugyancsak csavarok segélyével, a cséplő­gép 'szekrényén a (d) dobtengellyel pár­huzamosan átnyúló, szilárd helyzetű (e) harántgerendához vagy deszkához van foglalva, amely a dobnak az (f) kosártól szabadon hagyott része fölött és a (g) verőlécektől olyan távolságban foglal he­lyet, hogy az (a) kések a (b) szögvasmak az (e) gerendához való erősítése utálni a

Next

/
Thumbnails
Contents