72851. lajstromszámú szabadalom • Berendezés a cséplődobra csavarodó szalma levágásra

_ 2 _ verőlécektől kb. -1—5. mm. távolságban vannak. Nagyobb távolságot hagyni azért nem célszerű, mert akkor a kések nem vágják le teljesen a dobra csavarodott szalmát, míg kisebb távolságnál az a ve­szély állna fönn, hogy a verőlécek a kése­két kitörik. A kések által a dobról levá­gott szalma a szalmarázóra hull. A (b) tartó hossza megegyezik a dob, illetve a verőlécek hosszával, s a kések a tartó égécsz hosszán el vannak rendezve, úgy, hogy a szalma fölcsavarodásált a dob egész hosszán megakadályozzák. Az (a) kéisek azért vannak csúcSalak­ban öszefutó elekkel ellátva, hogy a hoz­zájuk csapódott szalmát fűrész módjára vágják keresztül. A kések készítésénél úgy járunk el, hogy midőn a késliemeze­ket a 3. ábrán látható csúcsos alakra már kivágtuk, azonban még nem edzet­tük, a kés egyik lapján, a hossztengellyel párhuzamos irányban, a késnek szög alaitt összefutó széleim finom bevágáso­kat alkalmazunk (3. ábra) s ha ezzel ké­szen vagyunk, akkor a kés átellenes lapján az öszefutó széleket élesre köszö­rüljük és pedig olyan mértékben, hogy a túlsó oldali bevágások folytán a kés élein apró fürészfogak képződjenek. Erre a ké­seket közepes keménységre megedzzük és tartójukra erősítjük olyan helyzetiben, hogy az élek leköszörült oldalai a tartó felé forduljanak. Ily módon nem egye­nes, hanem fürészes élű késeket kapunk, amelyek a dobra csavarodó szalma le­vágását minden tekintetbein biztosítják. SZABADALMI IGÉNYEK, 1. Berendezés a cséplődobna csavarodó szalma lewágáísára jellemezve a dob tengelyével párhuzamos tartón, a ve­rőlécektől vagy szögektől csekély tá­volságban megerősített, csúcsalakban öszefutó élekkel biró kések által, amelyeknek csúcsai a dob forgási irá­nyával szembenéznek. Az 1. igénypont szerinti berendezési fo­ganatosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy a kések összefutó élein apró fü­részfogak vannak kiképezve. (1 rajzlap melléklettel.) palla8 -je8z vén* tamasaű hyohoaj> budape8tg*>

Next

/
Thumbnails
Contents