72850. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kénsavnak, kátrányos anyagoknak és folyékony szénhidrogénekben nem, vagy csak nehezen oldható, suspendált, szilárd, vagy elgőzölögtetett vagy ködalakjában lévő anyagoknak mindennemű gázokból szénnhidrogének segélyével történő kiválasztására

__ Megjelent 1918. évi október hó 14-én. MAGY. gin KIR. SZABADALMI 1ljj|j HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72850. szám. II/e. OSZTÁLY Eljárás kénessavnak, kátrányos anyagoknak és folyékony szénhidrogénekben nem, vagy csak nehezen oldható, sznszpendált, szilárd, vagy elgőzölögtetett, vagy köd alakjában lévő anyagoknak mindennemű gázokból szénhidrogének segélyével történő kiválasztására. DR SINGER LIPÓT IGAZGATÓ DÜSSELDORFBAN. A bejelentés napja 1917 augusztus hó 21-ike. Elsőbbsége 1917 junius hó 13-ika. Gázoknak szénhidrogénekkel való mo­sása már ismeretes. így pl. ajánlották már világitógázból szénkénegnek szén­hidrogénekkel való kiválasztását. To­vábbá az sem áj már, hogy naftalint vilá­gitógázból könnyen elgőzölögfiethető ke­verékekkel távolitsanak el, melyeknek illó alkatrészei a világítóerőben való veszteséget, amely a világitóerejü alkat­részek elvonásából származik, lehető­leg pótolni alkalmasak. Ekkor lehűlés, kiátránymenleisités és naítalinnabsorpció következnek be egymásután. Végül is­meretesek már frakcionáltx eljárások is kátrány, víz és ammónia elkülönítésére széngázökból, frakcionált hűtéssel ós mosással, mikor is a gázt saját, belőle már kiválasztott kátrányalkatrészei mos­sák. Kísérletek azt eredményezték már most, hogy természetes, vagy mestersé-7 ge® úton hűtött szénhidrogének, i'öleg ásványolajok, különösen alkalmas ab­«arpciószereket képeznek gázalakú ké­nessavhoz és hogy belőlük mérsékelt hő­fokig való melegítéssel, vagy evakuálás­sal, vagy mindkettővel, a 'kénessav is­mét csaknem teljesen eltávozik. To­vábbá folyékony szénhidrogénnek nem­csak, mint emiitettük, a gázok kátrá­nyos alkatrészeit oldják, hanem szén­hidrogénekben nem, vagy csak nehezen oldható, a gázban esetleg suspendált szi­lárd, elgőzölögtetett, vagy ködalaikbani jelenlevő anyagok is elkülöníthető alak­ban kiválasztatnak ekkor. Ezen alap­szik a jelen eljárás, mely lényegileg ab­ból áll, hogy az esetleg, szénpor' és ko­rom eltávolítása céljából, alkalmas, ön­magában véve ismert módon előkezelt gázokat, melyek kénessavat, kátrárfy­ainyagokat és szénhidrogénekben nem, vagy csak nehezen oldható anyagokat tartalmaznak, természetes, vagy mester­séges úton hűtött folyékony szénhidro­génekkel, főleg ásványolajokkal, esetről­esetre alkalmasan megválasztott módon benső érintkezésbe hozzuk, mikor is a kénessavat, a kátrányos anyagokat és a gázban suspendált szilárd, elgőzölögte­tett, vagy ködal'akban jetenlévő anyago­kat, melyek szénhidrogénekben csak

Next

/
Thumbnails
Contents