72850. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kénsavnak, kátrányos anyagoknak és folyékony szénhidrogénekben nem, vagy csak nehezen oldható, suspendált, szilárd, vagy elgőzölögtetett vagy ködalakjában lévő anyagoknak mindennemű gázokból szénnhidrogének segélyével történő kiválasztására

kevéssé, vagy egyáltalában nem oldha­tóik, utóbbiaktól kiimossuk. Ezek az utóbb említett anyagok a kapott keve­rékből fajsúlyuk sze}rint kiválnak. A ke­veréknek mérsékelt hőfokra való fölme­legítésével vagy levakulásával, vagy mindkettővel azután a kénessav újból csaknem teljesen eltávolítható. A kénes­savtól megszabadított szénhid; ogének ezután, új körfolyamban, új kénessav­gázmennyiségeiket, kátrányos alkatré­szeket és effélékét extr aháihatnak. A jelen eljárás alkalmazásával lehe-i tővé válik, hogy az esetleg megfelelően előkezelt, úgy a chémiai ipari, mint e^véb, főleg a világítási és fűtési tech­nikai gázoklat, melyek kénessiav gázt, kátirányos alkatrészeket és efféléket tor­talmaznak, ezektől megszabadítsuk. Az a hőfok, melynél a kimosás leg­célszerűbben történhetik, minden egyesi esetben a gázok különleges összetételé­hez igazodik. Úgyis lehet eljárni, hogy a kénessav­gázzal terhelt szénhidrogéneket, egyéb­ként ismert módon, magukkal a feldol­gozandó forró gázokkal melegítjük föl, miáltal egyrészt utóbbiak lehűlnek, más­részt a szénhidrogének a kénessavgáz­tól, vákuum segélyével, vagy enélkül megszabadíttatnak. Ezután a szánhidro­géneket, a lehűlés megtörténtével, köz­vetlen érintkezésbe hozhatjuk a keze­lendő nyerSgázzal és az említeti módon kimoshatjuk belőlük a kénessavgáz;, a kátrányos alkatrészekét és efféléket. Megfelélő hőfokok választásával ahe­lyett, hogy egyidejűleg történnék, egy­másután is történhetik a kénessavgáz, a kátrányos alkatrészek ós a szénihidro­génekben nem, vagv csak nehezen old­ható anyagok ezen extrahálása. Példa. Amerikai gázolajjal, 10° C-nál, 2Vá óráig 50% kéniEissavat abslorberáltattunk; 25" C-nál az őszes 50"/» kénessav újból ki volt űzve a gázolajból. "A fönt leirt eljárásnál, főleg ha igen nagy gázmennyiségekről és pedig nagy melegségt&ilalmú gázmennyiségekről van szó, akkor a forró gázokat előbb cél­szerűen vízzel kezeljük ismert fajtájú permetező, vagy ehhez hasonló készülé­kekben. Ekkor por, korom, kátrány ke­veréket kapjuk ammónia és kénessav mellett, vizes oldalban. Ebből a nyers oldatból már most könnyen visszakap­hatjuk a szabad kénessavat azáltal, hogy az oldatot megfelelő edényben, al­kalmas hőfoknál, nagyfokú vákuum ha­tásának tesszük ki, vagy evakuált edénybe hagyjuk befolyni, melyet a kondenzált folyadék összetétele szerint, oly nsgy hőfokra hevítünk, vagy any­nyira lehűlünk, hogy lényagiltg éppen csak az összes kénessav illanjon ismét el, a gőzök tensiója szerint vízben vele fel­oldott szénsavon, .szénoxidon, könnyen folyó szénihidrogéngőzökön és vízgőzön kivül. Mindeneseire ismét gazdagitott gázt kapunk .ezáltal, melyet (térfogatát illetőleg már csak törtrésze az eredeti gáznak) most már' a fentebb leírt módon kezelünk. Ezáltal aránylag kevésl terje;­delmes berendezéssel és csekély hideg­teljesítményekkel érhetjük be. Magától értetődik akkor, hogy a gá­zok lehűtéséből származó melegmennyi­ségeket nem engedjük elveszni, hanem, a hőtechnika mai tapasztalatai szerint, alkalmas hőkicserélőkészülékeikkel és effélékkel, amenyire az gyakorlatilag ke­resztülvihető, újból hasznosítjuk. Az eljárás azonban ezenkívül még azt is lehetővé teszi, hogy a kémények egé­szen elmaradjanak és jóval olcsóbb és alacsonyabb kondezáfótornyokkal he­lyettesíttessenek, ami a gyakorlatban, a készülékberendezésnél, jelentékeny ol­csóbbodást, illetve jobb és az atmoszféri­kus és klimatikus viszonyoktól teljesen független huzam előidézéséivel, jelenté­keny tüzei őanyagmegtakarítást is jelent. SZABADALMI IGÉNYEK. í. Eljárás kénessavnak, kátrányos anya­goknak és folyékony szénhidrogének-'

Next

/
Thumbnails
Contents