72847. lajstromszámú szabadalom • Rakodó emelőműpár

erőgép beiktatóeleme működtethető. Az ilyen berendezésekelt azonban a munkás nem működtetheti egy kézzel, amiből az a hátrány adódik, hogy az 1. és 2. ábrán föltüntetett elrendezés továbbra is egy az elsőtől teljesen független második emelőművet igényel. A föntemlített körülményt a találmány tárgya azáltal veszi tekintetbe, hogy az emelőmüpár mindegyik emelőmüveinél az erőgép beiktatóelemét (a gőzszelepet) és ugyanazon erőgép átkormányzókulisz­száját egy és ugyanazon vezéríőemelö lengő mozgása által tesszük működíet­hetővé. Ezáltal azt az előnyt érjük el, hogy a munkás egy és ugyanazon fogással úgv az erőgép, mint a gép átkormányzó­szerkezetét is mozgatja anélkül, hogy azt a fogást, mellyel a munkás a beiktatóele­met működteti, az átkormányzókulissza működtetéséhez meg kellene változtatni. Az általános körvonalaiban jellemzett találmány további kiképzése abban áll, hogy az erőgép beiktatását és átkor­mányzását végző közös vezéríőemelö két egymást derékszögben keresztező és tengelyirányban eltolható az erőgép be­iktatóelemével, különösen az átkor­mányzótengellyel összeköttetésben álló tengely körül lengően van elrendezve, úgy hogy nemcsak az erőgép beiktató­eleme és az átkormányzás kylön-külön, hanem a kettő együttesen is működ­tethető. A fönt jellemzett rakodó emelőmüpár különösen két rakodóemelőmű üzeménél találhat célszerű alkalmazásra, mert ha a találmány értelmében kiképezett két rakodóemelőművet emelőikkel egymás­hoz közel toljuk, mind a hat elem, t. i. a két átkormányzás, a két beiktatóelem és a két fék működtetését egy és ugyanazon munkás végezheti. A találmány tárgyát képező berende­zést a mellékelt rajz 5.—9. ábrái kap­csán magyarázzuk meg részletesebben, I ahol az emelőművek működtetésére pél- | i daképen egy-egy kéthengeres ikergözgé­pet tételeztünk föl. Ezen ábrák közül az 5. ábrán a rakodó emelőSműpár új el­rendezéseinek fölülnézete, a 6. ábrán ugyanannak oldalnézete, az 5. ábrán berajzolt nyíl irányában te­kintve, a * r 7. ábrán az emelőmüpár egyik emelő­műve oldalnézetben van föltüntetve, míg a 8. és 9. ábrán két egymásra merőleges metsizetben az erőgép és az átkormányzó­szerkezet beiktatására szolgáló emelő­elrendezés nagyobb léptékben látható. Az új elrendezés szerkezeti kiképzése a következő: Mindegyik rakodó emelőművet egy-egy kéthengeres ikergőzgép hajtja, melyek a (7,7,7,1 71 ) hengerekkel vannak ellátva. A (8,8') dugattyúrúdak, melyeket áttekint­hetőség kedvéért csakis a gőzgépek belső hengereinél ábrázoltunk, ide-odamenő mozgásukat a hajtórúd útján ismert módon a (9), illetve (91 ) forgottyúten­gelyre viszik át, melyek a mozgást előtét útján a (10), illetve (101 ) kötéldobbal ellátott (11), illetve (ll1 ) tengelyre adják át. A (11), illetve (ll1 ) tengelyen a (12), illetve (121 ) féktárcsa van megerősítve, melyet a (13), illetve (131 ) fékszalag vesz körül. Mindegyik fékszalagot egy-egy (14), illetve (141 ) emelő leszorítása által lehet megfeszíteni; ez az emelő a (15), illetve (151 ) pont körül lengő (16), illetve (161 ) emelőnek a lábbal való lenyomása által működtethető. A (16), illetve (16] ) emelőnek, a lábbal való lenyomása (17)­nél, illetve (171 )-nél történik. A gőzsze­lep és az átkormányzószerkezet működ­tetésére egy-egy emelőelrendezés szolgál, mely mindkét emelőműnél ugyanoly kiképzésű és melynek berendezése a 8. és 9. ábrából vehető ki. Mint az utóbb említett két ábrából ki­vehető, mindegyik emelőelrendezés egy­egy (18), illetve (181 ) emelőből áll, mely emelők mindegyike két egymást derék­szögben metsző és eltolható (19, 20)

Next

/
Thumbnails
Contents