72835. lajstromszámú szabadalom • Berendezés elektromos gépek tekercsein a homlokkötések megerősítésére

__ Megjelent 1918. évi október hó 95-én. MAGY. ^ KIR SZABADALMI jBff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72835. szára. Vll/g. OSZTÁLY­Berendezés elektromos gépek tekercselésein a homlokkötések megerősítésére. ALLGEMEINE ELEKTRIC1TÁTS-GES. CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1917 augusztus hó 23-ika. Elsőbbsége 1916 julius hó 11-íke. Nagy teljesítményű elektromos gépek­nél, főleg -váltakozó áramú gépeknél a homlokkötésieket az erős terhelési lökés­kor Vagy rövidzárlatok esetén föllépő je­lentős erőkkel szemben biztosítani kell, amiért is azokat külön rögzítöszervekkel tartják helyzetükben fogva. Eddigelé megelégedtek azzal, hogy az ilyen rögzítö­szerveket, melyek csapok és tartókból keresztszerüen vagy konzolszerüen lehet­nek össze téve, a ható vason vagy a gép tokján szabadon tartó módon erősítették meg. A gépegységnek mindinkább na­gyobbodó teljesítménye azonban kivána­tossá teszi, hogy a rögzítőszervek szabad végeit is szilárdari ágyazzuk vagy legalább is alátámasszuk. Bizonyos fokág ezen célt azáltal érhetjük el, hogy a rögzítőszervek vagy pedig ez utóbbiak csoport jairtaik vé­gét gyűrűkkel, gyűrüszegmensekkel vagy lemezekkel támasztjuk meg egymással szemben. Ezek a megtámasztások azon­ban nem nyújtanak biztos védelmet a homlokkötések eltolódásával szemben, főleg rövidzárlatoknál. Ezen hátrányokat a találmány tárgya egyszerű és megbízható módon küszöböli ki, amennyiben a találmány értelmében az összest rögzítőszerveknek vagy ezek egy részének a homlokburkolat felé fordított végeit a homloikburkolatban közvetlenül vagy közvetve, pl. az utóbbinak nyílá­saiba behelyezett zárakkal stb. úgy ve­zetjük vagy rögzítjük, hogy a rögzítöszer­vek egyik végén szilárdan befogott, a má­saik végén pedig megtámasztott vagy pedig mindkét végén szilárdan befogott tartó­hoz hasonlítanak. A rögzítőszervek szi­lárdságának ezzel az intézkedéssel való fokozása igen számottevő és a homlok­kötések eltolódásai ezzel a legbiztosabb módon elkerültetnek. A mellékelt rajz a találmány tárgyának egynéhány kiviteli példáját mutatja. Az 1. ábrán, mely egy elektromos gép hom­lokoldalánafc hosszmetszetét mutatja, a ható vasat (l)-el, egyik homloklapját (2)­vel, a hatóvasból kinyúló homlokkötése­két (3)-mal, a hatóvasat körülzáró tokot (4)-el, végül pedig a gépet kifelé elzáró homlokburkolatot (5)-el jelöltük. A . homlokkötések rögzítészerveit példaké­pen a (2) homloklapba beosavarolt (6) és ; (7) csapokból, a (8) tartóból és a" (9) és (10) szigetelő részekből képeztük ki. A (6) és a (7) csapoknak az (5) homlok­burkolat felé fordított végei különböző­kép vannák kiképezve és ágyazva, hogy

Next

/
Thumbnails
Contents