72835. lajstromszámú szabadalom • Berendezés elektromos gépek tekercsein a homlokkötések megerősítésére

tudniillik két különböző kiviteli példát mutassunk. Mindkét kivitelnél a csapvég a (8) tartót a homlokkötésekhez szorító (11), illetve (12) csavaranyán túl meg Van hosszabbítva, de azzal a különbség­gel, hogy a (6) csap vége a homlokbur­kolat (13) szemében van vezetve, mimel­lett azonban a homlokburkolatot nem töri át, míg a (7) csap vége csavarmenet­tel van 'ellátva, a homlokburkolaton át van vezetve ós azonfölül a csapot a (14) csavaranya még külön is biztosítja. A csap végénlek a homlokburkollat furatá­ban való könnyebb központosítása céljá­ból a furatöt kissé tágabbra képezhetjük ki, mint ahogy a csap számára szükséges volna, a közbenső teret pedig excentriku­san kifúrt, tetszőleges anyagú (15) illesztődarabbal egyenlíthetjük ki. Hogy a homlokkötéseket eltoWsial szemben még jobban, biztosítsuk, a szükségnek megfelelően a csapóikat a (16) gyűrűk­kel, amint azt a (7) csapoknál látjuk, vagy pedig ily csapok csoportját gyürü­szekmensekkel vagy lemezekkel megtá­maszthatjuk egymással szemben, mimel­lett ezek a gyűrűk stb. a homlokburko­lattól tetszés szerint függetlenek lehetnek vagy pedig az utóbbihoz erősítve képez­hetők ki. A 2. ábrán a csiap végének a homlok­burkolatban való megerősítésének más kiviteli példáját látjuk. A csap vége ebben az esetben csavarmenetes furattal van ellátva, melybe az (5) homlokburkolaton áthatoló (17) Csavar kapaszkodik. További kiviteli példa a 3. ábrán van föl tüntetve;, ahol a csap vége külső csa­varmenettel van ellátva, melybe az (5) homlokburkolaton áthatoló hengeres (18) nyúlvánnyal ellátott csiavaranya ka­paszkodik. A 2. ábrához hasonló kiviteli példát mutat a 4. ábra, amelynél a csapnak az ebben az esetben meg nem hosszabbított vége központos lyukkal van ellátva, melybe az (5) homlokbuíkolátba becsa­varok (19) csavar központos csúcsa ka­paszkodik. A föntemlített segédeszköz (excentrikus fúratú illesztődarab) helyett a csap végé­nek a homlokburkolat vezetékeibe Való beillesztését, vagy pedig a homlokburko­laton át vezetett megerősítő csavaroknak a csap végével való összeillesztését még azáltal is megkönnyíthetjük, hogy a veze­tékek vagy a rögzítő csavarok nem köz­vetlenül a ' homlokburkolatban vannak megerősítve, hanem az 5. ábra szerint a liom 1 okb u rkola tban a csapvégekkel szembenfekvö (20) nyílások vannak ki­képezve, melyeket zárakkal födünk el. Ez utóbbiak, melyek lapos (21) födök alakjában lehetnek kiképezve és a (22) csavarokkal vagy más megfelelő módon erősíthetők a homlokburkolathoz, alkot­ják csupán a vezetéket, illetve ezek tart­ják csak a csapvégek számára való rög­zítöcsavarokat. Hogy a központosítást lehetővé legyük, a zárakat pl. (a zárak csavarlyukainak nagyításával) kellő já­tékkal képezhetjük ki vagy pedig a (22) rögzítőcsavarok csavarlyukait a zárak beillesztése után fúrhatjuk ki. Nagy gé­peknél, melyeknek a homlokkötések szá­mára sok megerősít őszervük van, ahe­lyett, hogy az egyes megerősítöSzervekkel szemben a homlokburkolaitban egy-egy (20) nyílást képeznénk ki, a nyílásokat ez utóbbiban oly nagyra vehetjük,, hogy ezeknek zárai egyszerre több rögzítő­szerv számára nyújtanak biztos ágyazást. A csapvégeknek megerősítési v&gy ve­zetési módja éppúgy, mint a homlokbur­kolathoz föltüntetett kivitéli példában tetszőleges lehet, ha csupán a találmány célját betöltve, a csapok végeinek szilárd és el nem tolható ágyazást ad. A 6. ábrán végül még egy kiviteli pél­dát tüntettünk föl oly gép számára, amelynél a ható vas zárt, öntött tok he­lyett bordás szerkezetben van elrendezve, mely kifelé gyenge, pl. bádogból való burkolattal van elzárva. Ezen ábra heti:­zése az 1. ábra jeleivel megegyezik, amennyiben ugyanazon részekről van szó,-úgy hogy fölöslegessé válik az ábrát valamennyi részletében ismertetni. Az

Next

/
Thumbnails
Contents