72827. lajstromszámú szabadalom • Futókerék mótorekékhez és hasonló járművekhez

Megjelent 1918. évi október hó 9-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72827. szám. XX/a. OSZTÁLY. Futókerék mótorekékhez és hasonló járművekhez. . A.-B. J. V. SVENSONS MOTORFABRIK CÉG AUGUSTENDALBAN. A bejelentés napja 1917 augusztus hó 29-Jfce. Elsőbbsége 1916 szeptember hó 29-ike. A találmány tárgya mótorekék és ha­sonló jármüvek oly futókerekeire vonat­kozik, amelyek a lágy talajba való jó ka­paszkodás céljából a futókoszoruból ki­álló kiugrásokkal vannak ellátva és a közönséges utakon vagy országutakon való járás céljából oldható segéd talpak­kal Vagy futógyűrűkkel vannak fölsze­relve. A találmány szerint ezen oldható segéd­talpak közvettetlenül a kiugrások köré vannak feszítve, úgy hogy a kiugrások szolgálnák a segédtalp alátámasztására, amidőn is a kiugrások kivágásokkal le­hetnek ellátva, amelyekbe a segédtalp vagy talpak befekszendk, vagy pedig a segédtalp lehet kerületién végigfutó ho­ronnyal ellátva, amelybe a kerék kiugrá­sainak megfelelő nyúlványai kapaszkod­nak azon célból, hogy a segédtalpnak vagy segédtalpaknak oldalirányú eltoló­dása meggátoltassék. A mellékelt rajzban a találmány tár­gyának néhány példaképem megoldása van föltüntetve. 1 ábra a találmány szerinti futókerék­kel fölszerelt mótoreke vázlatos oldal­nézete. 2. ábra a futókerék oldalnézete, 3. és 4. áhra a futókerék talpának ke­resztmetszöte, a segédtalpak különféle ágyazási módjával. A mótoreke (1) futókerekei ösmert módon a talpból kiálló kiugrásokkal van­nak ellátva, amelyek pl. harántiránybaiij futó (2) ékek alakjában vannak szer­kesztve, úgy hogy biztosan kapaszkod­nak lágy talajba. Közönséges útakon Vagy országúflakon való járás céljából a (2) kiugrások behatolásának elkerülése vé­gett, a futókerekek köré (3) segédtalpat fektetünk, melyek a kerekeknek sima futófölületet adnak. A (3) segédtalpak, az 1. ábra szerint két-két, ösavarkapcso­lat révén összetartott f éj gyűrűből álla­nak, miáltal a segédtalp föl- és leszelre­lése könnyen történhetik. A 2. ábra szerint a (3) segédtalp egyet­len hasított gyűrűből áll, melynek szabad végei csavarkápcsolat révén vannak egye­sítve. A (3) gyűrű rugalmas, úgy hogy könnyen távolítható el a kerékről ós könnyen helyezhető föl arra. A cSavar­kapcsolat helyett más kapcsolószerkeze­teket is alkalmazhatunk. > Mindegyik futókerékre egy vagy több

Next

/
Thumbnails
Contents