72826. lajstromszámú szabadalom • Darálógép

Megjelent 1918. évi október hó 9-én. MAGY. ggn KIR. SZABADALMI K§|l HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72826. szám. X/i. OSZTÁLY. Darálógép. SZEPESI ISTVÁN SZERSZÁM ÉS GÉPGYÁRTÓ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1917 szeptember hó 17-ike. A találmány tárgya kézi és erőhaj­tásra is berendezhető dariálógép, mely­nfek előnye az eddig gyártott darálógépek fölött az, hogy az őrlőhengerpáron kívül egy harmadik henger is nyer elhelyezést, mely a darálandó anyagot szabatosan adagolva továbbítja a hengerpár közzé, miáltal a gép üzembetartásához szüksé­ges hajtóerő jelentékenyen csökken. A találmány tárgyának egyik kiviteli alakját a mellékelt rajz ábrái tüntetik föl. Az 1. ábrán látható (a) és (b) .őrlő­hengerpár, úgyszintén a fölső (c) ada­golóhenger a 2. ábrán tisztán föitüntetétt (d) jobb- és baloldali öntvényekbe van beágyazva. A (d) oldalöntvények (e) csa­varok által erősíttetnek egybe és oly módon vannak kiképezve, hogy fölső ré­szeik a gépnek garatját, alsó részeik pe­dig annak szilárdan leerösíthető alapját képezik. A (d) oldalöntvények fölső ga­rat'szerű kiképzés peremén még (f) pót­garat nyer elhelyezést, mely a nagyobb mennyiségű darálandó anyag befogadá­sária szolgál. Az (a) és (b) hengerek tö­mör acélból megmunkálva készülnek a kívánalmaknak megfelelően rovátkolva és keményítve, miáltal tartósságuk és nagy munkabírásuk biztosítva van. A (c) adagolóhenger az (a) és (b) da­rál óbengerpár munkabírásához arányos (i) vályol'ású (j) tárosalapokból van összeállítva, a 3. ábrán íátható emelke­désiszerü elrendezéssel. Ezen elrendezés előnye az, hogy a darálandó anyag sza­batosan nyer továbbítást a földolgozás alá, miáltal a darálóhengerpár közzé fölösleges anyag nem juthat s a föltor­lódás kiküszöbölésével a gép üzernbe­tartásiánál igen csekély hajtóerő szüksé­ges, tehát a gépnek kézzel való hajtását jelentékenyen megkönnyíti. A gépnek kézi meghajtására (g) lendltőkerék szol­gál, mely ez alkalomra megfelelő for­gatónyélM látunk el. A (g) lendítőkerék a (b) henger tengelyének jobboldali vé­gén nyer elhelyezést, a baloldali végére pedig a (h) védőburkolat alá rejtett fo­gaskerék van erősítve, mely az (a) és (c) hengerteugelyeinek fogaskerekeivel van kapcsolatban. Az őrlés minőségének beállítására és szabályozására (k) emelökar, ennek rög­zítésére (1) csavar, az őrlemény lefolyá­sára pedig (n) lefolyóvályú szolgál. A 4. ábrán látható (r) körhagyószerű perselyek az (a) hengertengelyének be­ágyazásait képezik. Az (r) perselyek

Next

/
Thumbnails
Contents