72819. lajstromszámú szabadalom • Berendezés etetőjászolok, illetve vályúkhoz az állatok elkülönítésére

Megjelent 1918. évi október hó 9-én . MAGY. KIR. SZABADALMI BOT HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72819. szám. X/e. OSZTÁLY. Berendezés etetőjászolok ill. vályúkhoz az állatok elkülönítésére. SCHULZE HERMANN LOVAS VADÁSZ REINFELD/m HEIDEKAMPBAN (HOLSTEIN). A bejelentés napja 1917 december hó 4-ike. Tudvalevő, hogy az állatok etetés köz­ben egymást kölcsönösen zavarják, amennyiben egymást félretolják stb., ami annyiból hátrányos, hogy a gyengébb állatok kevesebb eleséghez jutnak, mint az erősebbek, továbbá az etetés tartama meghosszabbodik stb. E hátrány megszüntetésére a találmány értelmében a jászolokon vagy vályúkon, illetve a falakon a jászolok vagy vályúk fölé nyúló szilárd falakat alkalmazunk, amelyek az állatokat egymástól elkülöní­tik s így egymásnak kölcsönös zavarását lehetetlenné teszik. Ezek a választófalak a könnyű fölerő­sítésüket, illetve levételüket lehetővé tevő eszközökkel vannak fölszerelve, amelyek­nek megválasztása egyrészt arra való fi­gyelemmel történik, hogy a fölerősítő eszközökhöz szükséges mélyedések le­hető kicsinyre adódjanak és így piszok­nak behatolására alkalmat ne adjanak, másrészt, hogy az összeköttetések elég szilárdak legyenek ós az állatoktól kifej­tett oldalnyomásnak ellenálljanak. A mellékelt rajz a találmány tárgyának kiviteli példáját tünteti föl és pedig az 1. ábra az elváíasztófalakkal ellátott etetővályunak fölülnézete, a 2. ábra az elválasztófalnak oldalné­zete, a 3. ábra a falmegeitysitésnek oldal­nézete, a 4. ábra az utóbbinak fölülnézete, az 5. ábra a padlóban való megerősítésnek oldalnézete, a 6. ábra ugyanannak fölülnézete. Az (a) vályú, illetve jászol a (b) fai megfelelő nyílásában úgy van elren­dezve, hogy az eleség hátulról kényel­mesen beleönthető. A vályú vagy efféle fölött (c ég d) lapqsvasak vannak a falra erősítve, hogy az (e) elvál'asztófala'k hozzájuk legyenek erősíthetők. Az utób­biak szilárdan p. o. vasbádogból készül­nek és szélükön köröskörül fölszögecselt (f) laposvassal merevíttetnek. A (b) istállófalhoz, illetve a (c, d) la­posvasakhoz való erősítés céljából az (e) el választófalak merevítéseire (g) szöglet­vasak vannak rászögecselve, amelyekbe (h) csavar van rögzítve (1. a 3. és 4, áb­rát). A csavarokat a (c, d) lapos vasak megfelelő lyukain keresztüldugjuk és

Next

/
Thumbnails
Contents