72812. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés töltényeknek gépfegyverek hevedereibe való bevezetésére

Megjelent 1918. évi október hó 9-én. MAGY. jgjn KIR. SZABADALMI IBH HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72812- szám. XIX/c. OSZTÁLY Eljárás és berendezés töltényeknek gépfegyverek hevedereibe való bevezetésére. PORNITZ HORST GYÁROS MAGDEBÜRGBAN. A bejelentés napja 1916 május hó 15-ike. A jelen találmány tárgya eljárás és be­rendezés töltényeknek gépfegyverek heve­dereibe való bevezetésére. A berendezés más olyan célokra is használható, amelyek­nél egyenlő alakú tárgyakat, meghatározott távolságokban zsebekkel ellátott szövetekbe kell bevezetni. A gépfegyverek hevedereinek megtölté­sére eddig használt berendezéseknek az a hátrányuk van, hogy a töltényzsebek gyak­ran nem nyiltak meg, amennyiben a nyitó­eszköz ahelyett hogy a zsebbe hatolt volna, a zseb fölé vagy alá került, minek folytán a töltény sem vezettetett be a hevederbe. A gép tehát figyelmes kezelést igényelt, s ennek dacára is gyakran előfordult, hogy a hevederből néhány töltény hiányzott, úgy hogy a hevedert utólag is gondosan meg kellett vizsgálni. A jelen találmány ezen hátrányokat meg­szünteti, és pedig lényegileg azáltál, hogy a zsebnyitó eszköz az egész munkafolya­mat alatt állandóan a hevederen belül marad, úgy hogy nem léphet a heveder fölé vagy alá, mimellett azonban arról is gondoskodva van, hogy a nyitóeszköz a töltény bevezeté­sénél útban ne legyen. Ez okból a nyitóeszköz a töltényeket be­vezető tolóeszköz mellett van elrendezve és azt a zsebet nyitja meg, amely még nem érkezett a tölténytoló elé. Minthogy azonban a célszerűen bádogszalagból álló nyitóeszköz rugalmas, ennélfogva a nyitott zseb belsejében marad, midőn ez a fölvevő helyre átmegy, amennyiben az eszköz rugal­mas vége a zseb falához fekszik és ezáltal tovavitetik. A töltény betolásakor a nyitóeszköz a zsebből visszalép és a töltényheveder szélé­nek hasítékában hátracsuszik, míg kinyúj­tott helyzetét ismét el nem foglalja. A találmány szerinti berendezésnek egy kiviteli alakját a mellékelt rajzok tüntetik, föl, amelyeken az 1. ábra a berendezés oldalnézetét, a 2. ábra fölülnézet, a 3. és 4. ábra a töltényhevedert a haaíték­nyitóval és zsebnyitóval, az 5 és 6. ábra pedig a tölténytolót és töl­tényhengert mutatja. Az (1) állványba a (2) hajtótengely van ágyazva. Ez utóbbira merőlegesen fekszik az (a) tengely, amelynek elülső részén a (b) töltényhenger foglal helyet. A (b) hengeren (c) vájatok vannak kiképezve, amelyek a töltények alakjának felelnek meg és (d) recézéssel vannak ellátva (6. ábra).

Next

/
Thumbnails
Contents