72812. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés töltényeknek gépfegyverek hevedereibe való bevezetésére

2 — A töltényhenger fölött a középső (f) fogó­eszköz van elrendezve, amely mellett kes­keny (g) forgóeszközök foglalnak helyet. A fogóeszközök az (1) emelőn ülnek, amely­nek (l1 ) forgáscsapja a (p) tölténytárra van ágyazva. Az (1) emelő másik vége a (3) görgőt hordja, amely a (4) excenter vagy bütyöktárcsa által emeltetik meg. Az ismeretés (5) tölténytoló a (6) csatlórúd utján a (2) tengely (7) forgattyutárcsájávai van összekötve. A töltenyzseb (8) nyitóesz­közének ide-odamozgatását a (9) excenter vagy bütyök végzi, amelyhez a (11) lengő­karra ágyazott (10) görgő fekszik, míg a (11) kart a (12) rúd a (8) nyítóeszközzel köti össze. A (b) töltényhengernek minden munka­menet alatt egy beosztással kell továbbfor­dulnia. Ezt a (15) csiga végzi, amely az (a) tengelyen ülő (16) csigakerékkel kapcso­lódik. A töltényheveder vezetésére a meghajlí­tott (13) bádoglap szolgál (5. ábra), amelyre a heveder hasítékának (14) nyitóeszköze (3. és 4. ábra) van erősítve. A megtöltött (17) hevedert a (20) ellengörgő veszi fel. Az (f) és (g) fogóeszközök a (p) töltény­táron megerősített (r) tartóban vezettetnek, és a (h, i) csapszögek útján vannak egy­mással összekötve. Az (1) emelőn megerősített (h) csapszög az (f) középső és (g) oldalsó fogóeszközök (k) hasítékaiban vezettetik, míg az (i) csapszög az oldalsó (g) fogóeszközök­höz van erősítve és a középső (f) fogóesz­köz (m) hasítékkal van ellátva, hogy az oldalsó fogóeszközöktől függetlenül mozog­hasson. A fölső (h) csapszöghöz a fölső (n) rúgó, az alsó (i) csapszöghöz pedig az alsó (o) rúgó fekszik, mig a rugók másik végei az (f) fogóeszköz közepén elrendezett (v) csap­hoz támaszkodnak. A rugalmas töltényzsebnyitó működési módja a következő: A 3. és 4. ábrán föltüntetett (17) töltény­heveder két egymás fölött elrendezett szövetrétegből áll, amelyek (18) varratok segélyével vannak egymáshoz foglalva. A varratok nem terjednek a hevedernek a töl­tények bevezetési helye felé néző széléig, hanem az előtt végződnek, úgy hogy a két szövetréteg a hevedernek ezen a szélén sza­badon marad és egy hasítékot alkot, amelyben a (8) zsebnyitó (19) csúcsa mozoghat. Hogy a basíték mindig nyitva legyen, a (14) nyi­tóeszköz állandóan a heveder hasítékába nyúlik. A 4. ábra a töltényzsebnyitó helyzetét egy töltény bevezetése után mutatja. A (8) nyitó­eszköz ekkor az üres zsebbe van betolva oly módon, hogy a zsebben (A) távolsággal haladt előre. A legközelebbi munkamenetnél a heveder a (B) nyíl irányában továbbmozog, amikor is'a zseb varrata a (8) nyitóeszköz­höz fekszik és azt a (C) nyíl irányában magá­val viszi (4. ábra), míg a nyitóeszköz ismét a 3. ábrán föltüntetett "helyzetet nem veszi föl. Az (5) tölténytoló ekkor a legközelebbi töltényt a hevederbe betolja. Egyúttal a (8) zBebnyitó yisszahuzatik és pedig annyira, hogy (19) csúcsa a heveder szabad hasíté­kába kerül és rugalmasságánál fogva a (D) nyíl irányában kinyújtott helyzetébe tér vissza. Mielőtt a töltény betolatnék, az (f) és (g) fogóeszközök lestilyednek és az előresiető (g) eszközök a heveder szélére illeszkednek. Ennekfolytán az alsó (o) rúgó megfeszül és így a heveder eltolhatatlanul fogvatartatik, mialatt tölténynek elülső keskeny része a hevederbe lép. Ha most a töltény vastagabb része is a hevederbe kezd nyomulni, akkor ez a rész az alsó végén homoruan kiképezett, középső (f) fogóeszközt kissé megemeli, úgy hogy a zseb a töltény alakjának megfelelő alakot vehet föl, amellett pedig annyira fogvatartatik, hogy a heveder nem tolód­hat el. A hevedernek az oldalsó fogóeszközök ál­tal való fogvatartása a zseb túlságos kitér-, jeszkedését megakadályozza, úgy hogy a heveder különböző helyei csak kis mérték­ben lesznek igénybevéve. Ennekfolytán a heveder csak kevéssé kopik és sokáig használható marad anélkül, hogy a tölté­nyek lazán feküdnének a zsebekben.

Next

/
Thumbnails
Contents