72809. lajstromszámú szabadalom • Impregnált szövetvédek bőr, gumi, tömítő, szigetelő és efféle anyag pótlására, valamint előállításukra való eljárás

f/f*. Megjelent 1918. évi október hó 9-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72809. szám. XIV/a. OSZTÁLY­Impregnált szövetvégek bőr, gumi tömítő-, szigetelő-, födő- és efféle anyag pótlására, valamint azok előállítására való eljárás. LOEW LIBERMANN LIPÓT GYÁRIGAZGA^^^INT N1ER KÁROLY RICHÁRD ÜZEMVEZETŐ JOGUTÓDJA -BECS-UJf tELYi A bejelentés napja 1916 október ho 11-ike. A jelen találmány tárgya impregnált szövetvégek — bőr, főleg ebből készült cipőtalpak, továbbá gumi és effélék, mint keréktalpak burkoló anyaga — valamint tömítő-, szigetelő-, födő- és efféle anyag pótlására. A találmány lé­nyegében abból áll, hogy alkalmas szö­vetvégeket, mint pl. kídlózött^agy-tteme­zesitetL_szövefceL_£ösztót és effélét meg­felelő vastagságig szalagok, lapok, stb. alakjában, naftalinnal goudronnal, esetlég kátrányolajok és egyéb olajok, illetve gyanták és minden esetben alkal­mas töltőanyagok hozz áadájgu^mellett, impregnáhuik- - A találmány továbbá egy ezen Termékek előállítására Való különö­sen előnyös eljárásból, valamint azokon egy védőmáz alkalmazásából áll. Az alkalmas posztóból, megfelelően kiallózott, vagy nemezesített szövetből, nemez-manchanokból, vagy effélékből való szövetvégeket, szalagok, csíkok, la­pok stb. alakjában, esetleg cipőtalpak készítésekor már megfelelően kiszabott alakban, naftalinnal és goudronnal, eset­leg kátrányolajok, vagy egyéb olajok, gyanták, kolofónium és minden esetben alkalmas töltőanyagok hozzáadása mel­lett, forró fürdöben^impregnál j uk, míg teljes és egyenletes átitatódásuk nem állott be, mire a fölösleges impregnáló anyagot kipréseljük belőlük. Az eljárást célszerűen úgy foganatosít-­juk, hogy a szövetet mindenekelőtt ol­vasztott naftalinnal itatjuk át, melyniek hőfokát úgy szabjuk meg, hogy a rost­anyag elégése be ne következhessék és csak ezután végezzük a goudronnal, il­letve goudronból és a kátrányolajokból, illetve az egyéb olajokból, vagy gyanták­ból, vagy kolofóniumból álló keverékkel való impregnálást. Ezáltal átható és kü­lönösen egyenletes impregnálást érünk el. Az impregnáló anyag alkatrészeinek ós kölcsönös mennyisiégi viszonyainak megválasztása az elérni kívánt végter­mék használati céljához igazodik & a hőrrtérsék-, valamint az időjá'rásviszo­nyoktól is függ. Cipőtalpak készítése esettén pl. talp-és sarokrészből az impregnált szövet­végekből egy darabban készült egész belső talpakat egy-egy, ugyanabból az anyagból készült járó (külső) talpnéslszel

Next

/
Thumbnails
Contents