72809. lajstromszámú szabadalom • Impregnált szövetvédek bőr, gumi, tömítő, szigetelő és efféle anyag pótlására, valamint előállításukra való eljárás

és ilyfen sarokrósszel kötünk szilárdan össze, mimellett ez az összekötés Vala­mely alkalmas ismert módon, pl. varrás­sal, szögeléssel, kapcsokkal, vagy effélék­kel történhetik. Éppígy lehet az ilyen, a bőrtalpakat helyettesítő szövettalpakat a cipőfölsőbőírrel valámely alkalmas és szokásos módon összekötni. Természete­sen lehet az impregnált szövetvégekből való puszta járótalprészeket ócska cipő­talpakon, vagy belső talpakon is alkal­mazni. A jelen találmánynak megfelelő ter­mékek nem csak talpbői- pótlására, ha­nem általában bőr, gumi és effélék he­lyettesítésére, főleg kerék talpak burko­lására, továbbá tömítő anyagként, szige­telő célokra, fal-, mennyezet- és padló­burkolására, sőt utcák burkolására ís alkalmasak. A találmány szerint ezeket a terméke­ket, a rostok közt szétosztott impregnáló anyag védelmére, és valamely kívánt szin elérésére, alkalmas fölületi miázzal lehet ellátni. így pl. talplemezeket festő­anyagokból, mint pl. anilinf estékekből, okkerből, krómsárgából való mázzal le­het ellátni, timsóval, borkővel kapcsolat­ban úgynevezett carragheennyálka, enyv és zselatin használata mellett, miáltal a természetes talpbőr külsejét kapjuk, kü­lönös ellenállóképességgel és tartósság­gal együtt. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Bőr--, főleg talpbőr, gumi, tömítő-, szigetelő- és födőanyag helyettesíté­sére alkalmas termékek szövetből, melyeiknek jellemzője az, hogy rost­anyagokból, mint pl. kallózott szöve­tekből, posztókból, manchonokból való megfelelő vastag alap vagy ne­mezből való lapok és efféle naftalin­nal ós goudronnal, esetleg még kát­rányolajokkal, egyéb olajokkal, gyan­tákkal és alkalmas töltőanyagokkal vannak impregnálva. 2. Az 1. pontban igényelt termékek elő­állítására való eljárás, melynek jel­lemzője az, hogy a rostanyagból álló alapot mindenekelőtt naflalinfürdő­ben áztfatjuk és elegendő átitatódás után goudronból álló, esetleg kát­rányolaj okkal, vagy egyéb pótanya­gokkal kevert fürdőben impregnáljuk. 3. Az 1. pontban igényelt termékek elő­állítására való, a 2. pontban igényelt eljárás foganatosítási módja, melynek jellemzője az, hogy a készen impreg­nált termékeket festőanyagokból és kötőanyagokból, mint pl. enyvből, zselatinból, carragheennyálkából, to­vábbá keményítőanyagokból, mint pl. timsóból, valamint egyéb pótanyagok­ból, mint pl. borkőből és effélékből álló mázzal vonjuk be. PAUAS RÉSZVÉNY. AHftUÁO *V*M*ÁjA PUUmm

Next

/
Thumbnails
Contents