72805. lajstromszámú szabadalom • Eljárás előnedvesített papírkorongok előállítására fonás céljaira

Megjelent 1918. évi október hó 9-én. MAGY. gggt KIR SZABADALMI jBff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72805. szám ' Xlll/d. OSZTÁLY. Eljárás előnedvesített/ papirkorongok előállítására fonás céljaira. JULIUS GLATZ CÉG NEIDERFELSBEN (RHEIMFALZ). A bejelentés napja 1917 augusztus hó 23-ika. A találmány tárgya: eljárás előnedve­sitett papirkorongoknak előállítására fo­nás céljáira. A találmány lényege abban van, hogy a papirpályát először teljes széJleisségében, egyidejű szélvágás mellő­zésével, legöngyölítjük, megnedvesítjük ós isimét fölgöngyölítjük és azután ezen fonáisra készen előnedvesített papir­tekercsből — anélkül, hogy azt ismét le­göngyölítnők, — kés segélyével levágjuk vagy acéllal lesziúrjuík a fonás céljaira szolgáló kteskeny papirkorongokat. IsmeTetesek oly készülékek, melyek arra szolgálnak, hogy segítségükkel ke­ményre fölgöngyölített száraz papír­tekercsből korongokat vágjanak Te, pél­dául oly módon, hogy a papírtekercset esztergapadon gyors forgásba "hozzák és kés segélyével, — amiely vezető ortsó út­ján eltolhatóan van ágyazva, — a papír­tekercs homlok oldaláról egymásután le­vágnak (leszúrnak) papirttorongokját. Az eljárás újsága abban van, hogy a papírtekercset szetvágatása előtt egész szélességében való átgöngyölítés útján megnedvesítjük, oly mértékben, miként ez további fonásnál előnyöd Éppen azál­tal, hogy a teljes papirpályát, — anélkül, hogy azt egyidejűleg szétvágnók — le­göngyölítjük, megnedvesítjük és ismét fölgöngyöMjük, lehetővé válik a papir megnedvesítésénél pontosan a kívánit mértéikre való beállítása és oly megned­vesített papírtekercsnek előállítására, amely szoros fölgöngyölítésénél és mieg­fei'elő megnedvesítésénél fogva papír­korongoknak kés vagy acél segítségével való ltevágatására különösen alkalmas. Emelldtí ez az előned'vesítés a kis koron­goknak az élönedivösitett papírtekercsből való levágásánál, mint rendkívül előnyös, körülmény esik latba, amennyiben a kés — melyeit gyors egymásutánban szorí- . 1 tunk be a forgó papírtekercsbe a koron­gok lemelszése céljából — nem melege­dik föl annyira és nem tompul el oly könnyen, ha a papírtekercs nedves„ mintha az száraz volna. Ellenkezőleg határozottan föltűnő, hogy mennyivel könnyebben megy a szétvágás, ha a pa­pirteklercs erősen át van nedvesítve. A papi rkorcmgokra való szélvágásnál to­vábbi előny mutatkozik, ha a kés húzó guIlKtinszerű vágást végez. Papirkorongok fonásánál a papirt — különösen gyűrűs, illetve fojtó fonó­gépeit alkalmazása esetében, — megned­vesítés útján lággyá és simulékonnyá

Next

/
Thumbnails
Contents