72805. lajstromszámú szabadalom • Eljárás előnedvesített papírkorongok előállítására fonás céljaira

teli tenni. Ha ezt — mint eddig tör­tént — a fonógépen való megnedvesítés útján végezzüik, akkor a nedvességnek a fonógépen nincs elegendő ideje, hogy a papirt áthatolja és a viz részben ismét eltávozik, úgy hogy a megnedvesítés cél­ját nem érjük el tökéletesen. Ha a meg­nedvesítést szárazon vágott kész keskeny korongoknak vízbe Való mártása útján végezzük, akkor ismét más hátrányokát észlelhetünk, például azt, hogy a papir­korongok deformálódnak és hogy a ned­vesség a korongok magjában, illetve ke­rületén egyenlőtlenül hatol be. Ismeretes a papirkorongoknak az átgöngyölítésnél és szélvágásnál való megnedvesitése is, de egészen keskeny, 3 mm.-es.és még kisebb szalagszélesség, továbbá vékony, enyvezel! ern seJyempapir alkalmazása esetén ez a módszer nem alkalmazható, minthogy a vágógépek, ha 3 mm.-nél kes­kenyebb szalagokra való vágás céljaira .állítanák azokat elő, igen . sokszorosan egymás mellett elrendezett kést igényel­nének és ennek következtében csak igen nagy nehézségek árán volnának előállít­hatók. Azonkívül vékony papíroknak a vágógépben való megnedvesitése azt eredményezné, hogy ily keskeny papir­szalagok a húzási igénybevétel és a még egyenlőtlen megnedvesítés következtében könnyen .szakadnának. Ennélfogva jelen találmány, különösen keskeny papirkorongok előállítása eseté­ben, papírnak finom cérnák előállítása céljából való vágásánál és fonásánál nagy előnyökkel járó, új technikai vívmányt jelent. A mellékelt rajz a találmány szerint papirkorongok levágására szolgáló készü­lék egyik foganatosítási alakját tün­teti föl. (1) az előre és hátramozgatott vágó­kés, (2) a papírtekercs. A kés a (3) szá­non nyugszik, amely harántirányban ínozog. A Vágószerkezet hajtását a (4) süíjtárcsa útján, papirtekercsét az (5) .szíjtárcsa útján foganatosítjuk. A szán, •melyen kz (1) kés ül, a (6) tolattyú rudak útján a (7, 8) közlőmiűvel van össze­kötve, amely az ide-oda való mozgást létesíti/ A kés oldalmozgását a (9, 10) kapcsolókészülék hozza létre. Az ily módon előállított papirkorongo­kat fonógépeken minden utánkezelés nélkül fonhatjuk. Ezen eljárás alkalmas finom fonalak előállítására, amelyek fi­nomabbak és tökéletesebben hengeresek, 'mint bármely'eddig ismert eljárás útján kapott fonalak. -SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás előnedvesítet'i papirkorong­tekercsek előállítására különösen fi­nom fonalak fonásához, jellemeeve azáltal, hogy a papirpályát egész szé­lességében legöngyölítjük, megnedve­sítjük és ismét fölgóngyölitjük és hogy a fonásra szánt papirkorongtekércset azután ezen előnedvesített, osztatlan papirtekercsből, annak újólagos le­göngyölítése nélkül levágjuk. 2. Az 1. igényben védett eljárás fogana­tosítási módja, jellemezve azáltal, hogy a papirkorongoknak a nedves papirtekercsből való levágását húzó­vágással foganatosítjuk. 3. A 2. igényben védett eljárás fogana­tosításához való gép, jellemezve a papirtekercsnek korongokra való föl­darabolását végző oly kés által, amelynek tartója önműködő módon egy-egy előre és hátira való mozgást végez a vágás eszközlése céljából és egy oldalirányú kapcsoló mozgást minden egyes vágás után. (1 rajzlap melléklettel.) hímvény wemeA** .w»Arwra«

Next

/
Thumbnails
Contents