72804. lajstromszámú szabadalom • Cipőtalp

Megjelent 1918. évi október hó 9-én. MAGY. ^ Kffi. SZABADALMI jMf HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS % „ 72804. szám. i/b. OSZTÁLY­Cipőtalp. GÜTHERT KÁROLY GYÁROS THALBAN (THÜRINGEN). A bejelentés napja 1916 december hó 18-ika. Elsőbbsége 1916 április hó 7-ike. A jelen találmány tárgya vasúti járó­vagy ráté'ttalppal ellátott kettős cipőtalp. A járó- vagy rátéttalpat gyors - kopás ellen megvédő vasalás alkalmas alckú szögekből, szögecsekből, pecktekből, csa­pokból vagy csavarokból áll, amelyek­ének fejei belül, vagyis a talpbélés ( vagy az al só talp felé néző oldalon feküsznek, •míg száraik vagy csúcsaik a talpon ke­resztül lefelé irányulnak, í A vasalásra használt elemek tehát ki­szélesedő fejükkel a cipő talpbéléséhez vágy alsótalpáhsz feküsznek, száraikkal pedig a járó- vagy rátéttalpon, áthalad­nak. Ezáltal a talp kopás ellen meg van védve, azonban a szögek nem nyúlnak át az alsótalpon vagy a talpbélésen, úgy hogy ezeket nem lyukgatják keresztül. A vasalásra használt szögeik vagy más­féle elemek számi a talppal együtt kop­nak, azonban a kopást hátráltatják, úgy hogy a járötalp kopása igen kismérvű lesz. A járótalpnlak azokon a helyein, amelyek jár!á!s közben nyomásnak van­niak kitéve, a szögszáriak nagyobb fölüle­tet kapniaík, mint mJás helyeken, ahol a nyomás kisebb. Ennek folytán a járótolp a fő kopási helyeken annál ellenállóbb flesz, minél jobban megkopik, tehát éppen ellenkezőleg, mint az eddigi vasalások­nál, amelyeknél a tialpszögek fejei ko­pásnak voltak kitéve és száraik csupán megerősítésre szolgáltak. : Minthogy a járótalp bőrfölületén a szögszáraknak legföljebb csúcsai halad­nak át, a talp járófölültetét legnagyobb részben bőrréteg alkotja, miért is a talp állandóan jól fog tapadni ós járás közben a padlót nem karcolja össze. Minthogy a járótalp vágy rátéttalp va­salása a cipőbe magába nem nyomul be, a cipő nem rongálódik, tehát tartós és vízhatlan lesz. Szöges talpaknál eddig a szögcsúcsok az allsótaipon ,Vagy a talp­bélésen áthatoltak és ezáltal a cipőt tö­mi tétlenné tették s azonkívül a járótálp szükséges hajlékonyságát is jelentéke­nyen csökkentetitek, mivel a rendszerint széles fejű talpszögeik a járótalp jáiró­fölülelén feküdték és nem alkottak jó kapaszkodókát. A találmány szerint va­salt járótalpnak továbbá az az előnye is van, hogy a talp állandóan hajlékony mlartad és a járótlalp bármilyen minőségű (tehát alsóbbrendű) bőrből vagy bármily más, talpalásra alkalmak anyagból is előállítható, mimelMt a talp vasáliáisía nem hullhat ki, mivel a szögiek fejei a

Next

/
Thumbnails
Contents