72804. lajstromszámú szabadalom • Cipőtalp

~ s — cipő alsó talpa vagy talpbélése és a tur lajdonképeni járótalp közé szilárdan bei vannlak fogva. A vasalás (kihullásának megakadályo­zása biztosítékot nyújt aziránt, hogy a talp a teljes elkopásig Használható mbíraKL Ha la jáíróMp bőrfölületle a használtat folytán kíisisé megkopott, akkor a cipő éls járótialpá között fejeikkel megerősí­tett szögeik helyükön maraditok és fém­ből álló száraik, minthogy kopásnak ke­vésbé vannak kitéve, a bőr idöelötti el­kopását megakadályozzák, amiennyiben ők magok alkotják a tulajdonképeni ko­pási fölül elet. A szögszáriakat körülvevő bőr vagy alkalmais bőrpótló anyag az egyes szögek szilárd tartását biztosítja. A Vasalásra szolgáló elemek rozsda ellen védett alkalmas anyagból ké­szülnek. A találmánynak egy kiviteli alakját a mellékelt rajz tünteti föl, amelyen az 1. ábra az (a) alsótalppal és vasalt (b) járótialppal ellátott cipő hosszmetszete, a 2. ábra a járótalpnak a szögeik széfes fejei irányában való fölülnézete, a 3. ábra egy szög vagy csap nagyobb léptékű nézete. A : (b) járótalp vasalására, vagyis erő­sebbé tétejéte a (c) szögek vagy csápok szolgálnak, amelyek fölülről, vagyis at (b) járóMp megerösítéisi oldala felől ha­tolnak át a járóialpon és ez utóbbi fölső oldalára fekvő széles és lapos (d) fejjel Vannak ellátva. A (d) fejek az (a) alsói talp Vagy talpbélés és a (b) járöBalp közé feküsznek, tehát az (a) talpon kellő tá­maszt találnak. A (c) csapok a célszerűen, ráitóttolp gyánánt kiiképezett (b) járöijal­pon áthatolnák és annak kopáisá't jelen­tékenyen hátráltatják. A (d) fejek a (c) csapoknak vagy szögeiknek a (b) járo­talpból való kiesését teljesen mtegalkadá­lyozzák és e tekintetbén a már említett előnyöket eredményezik. A (c) csapok ketületülkön (el) bordák­kal láthatók el, hogy a bőrtalpban erő— siebben tartsanak. SZABADALMI lotar. Cipőtalp vasalt járó- vagy rátétltaippal, jellemezve azáltal, hogy a Vasalásra szolgáló (c) elemek úgy Vannak a (b) járótalpba helyezve, hogy (d) fejeik a járótalpnak a cipő alsótalpa Vagy) talpbéléiste fölé néző fölületén ülniek és a járótalp fölerösitésekor az alsótialp­hoz vagy talpbéléshez támaszkodnak, míg a (c) eleműk szárai a (b) járó­tálpon áthatolnak és azt kopás ellem megvédik. (1 rajzlap melléklettel) MUJ» nát^váMTTAMMÁa HVOWUA

Next

/
Thumbnails
Contents