72802. lajstromszámú szabadalom • Felső cipő

Megjelent 1918. évi október hó 9-én. MAGY. KIR. SZABADALMI |||g HIVATAL SZABADALMILÉIRÁS 72802. szám l/b. OSZTÁLY. Fölső cipő. CEJCHAN RUDOLF SZÁMVIVÓ HADNAGY BILECÁBAN. A bejelentés napja 1916 szeptember hó 8-ika. A találmány főleg táborban való hasz­nálatra szánt fölső cipőre vonatkozik, mely hideg, hó stb. ellen a közönséges cipőibe ráhúzható. A találmány lényege abban van, hogy •e fölső cipő szalmafoniatból (szalma-Varkocsokból) 'készül és fával van tal­palva, mimellett a fölső cipőhöz még egy, ugyancsak szalmavarkoosból ké­szült göngyölhető lábszárvédő van hozzá­erősítve, mely szokott módon a lábszár köiré göngyölíthető és a lábszár sin- ésj bokarészének védelmére, valamint a fölső cipőnek helyében való rögzítésére szolgál. A fölső cipő spirálalakban meghajlí­tott. sáalmavarkocosal szokásos módon összevarrt (a) fölsörészből és a (c) sa­rokkal egy darabban készült (b) Üatialp­ból áll. Az (a) fölsőrészniefk a (b, c) taiprész­hez való hozzáerősiiése úgy történik, hölgy az (a) részt alkotó szalma varikocs alsó végét a (b, c) fiadarab fölső fölüle­tén a szegéiből a középig terjedő spirál­alakú meneteikben kiterítjük és fölszögel­jük. Hogy a szögek kiszakadását meg­gátoljuk, kis bőrhulladékdarabokat1 he­lyezünk alájuk. A sarokrészen az össze­köttetést azonkívül a szulmiavarkoos leg­alsó menete köré helyezett1 és a ,(c) sia­rokrészre iiászögezett (d) bőrszalagokkal merevíthetjük. A cipőfölsőrész szalagvarkocsainak menetei fonallal, spárgával Vagy .effélével vannak összevarrva. A fölső cipő elől nyitva van és cipőszí jakkal vagy zsinó­rokkal a szokásos módon összefűzhető. Hogy a fölső cipőt a lábon jól rögzíthess sük és egyúttal a bokákat hidieg, hó és efféle ellen megvédjük, a fölső cipőn göngyölhető (e) lábszárVédő van elren­dezve, mely szakrwavaüikocsból áll és szo­kott módon a lábszár boka- és sin része köré van göngyölítve. Az (f) zsinórok vagy szalagok a göngyölítő láb szár védő fölkötésére szolgálnak. Az ismertetett módon fölszerelt cipők igen olcsón állíthatók elő, aránylag köny­nyüek és tartósak és főleg hiavas vidé­keken kitűnő védelmet nyújtanak a hi­deg ellen. Hogy a fölső cipőt nedvesség ellen le­hetőleg megvédjük, mellső részére im­pregnált sejtanyagból vagy efféléből Való (g) burkolatot feszítünk, mely egyrészt va fölső cipő (a) résziére van rávarrVa,

Next

/
Thumbnails
Contents