72800. lajstromszámú szabadalom • Készülék kávé- tea vagy hasonló italok főzésére

Megjelent 1918. évi október hó 7-én. MAGY. gfe* KIR. SZABADALMI |Bm HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72800. szám. XVIH/a. OSZTÁLY. Készülék kávé, tea vagy hasonló italok főzésére. DR PHIL. WIBERG GYÖRGY ÜZEMIGAZGATÓ STOCKHOLMBAN. A bejelentés napja 1916 szeptember hó 13-ika A találmány tárgya kávé, tea vagy ha­sonló italok főzésére, illetíve elkéSzítié* sére szolgáló készülék, mély tetszőleges alakú és nagyságú edénybe helyezhető és ügy ezen italok egyes adagjának készí­tésére, mint folytonos üzemre alkalmas. A készülék drótból' vágy lyukgatott le* mezből, porcellánból vagy más alkalmas anyagból készült! lapos tartályból áll, mély az ital készítésére használt nyers­anyag fölvételére szolgál és az edénybe függőlegesen behelyezhető rúddal Van összekötve, amely alsó végével esetleg az edény fenekére táimaszlkodhatik. A rúd úgy rendezendő el, hogy kívülről for­gatható és úgy kapcsolandó a tartállyal, hogy ez utóbbi a rúd forgásában részt vesz, miáltal a rúdnak, illegve az ezzel kapcsolt tartálynak forgatásakor a folya­dék a tartályon, valamiint az ebben lévő, vékony függőleges rétégéit alkotó nyers­anyagon könnyen hatol keresztül és az utóbbinak összes részecskéivel benső érintkezésbe juthat. Ha az ital készítésére használt edény mély, úgy ugyanazon rúdra egymás fö­lött két vagy több tartályt szerelhetünk. Folytonos üzemü italkészítésnél a készü­lék úgy szerkesztendő, hogy a tartályo­kat egymásután, szükség szerint lehessen a rúdra kapcsolni, Vagy arról eltáVolín tani anélkül, hogy a rudat az edényből ki kellene emelni, hanem csupán a föde­let kell eltávolítani. A mellékelt rajzban a találmány tár­gyának két példaképem föganátosítási alakja van föltüntetive. 1. ábra az itíal készítésére: (szolgáló edény és a benne elhelyezett készülék egyik allakjánlaik függőleges metszete, 2. ábra az 1. ábrára! merőleges, függő­leges metszet és 3. ábra a második foganatosítálsi alak vízszintes metszete. Ez utóbbi foganatosítás! alak, kül&nö­sen folytonos üzemü készülékekhez al­kalmas. Az 1. ós 2. ábrabeli foganatosít ás i alak­nál az (1) tartály sziolgál a kávé, tea vagy hasonló fölvételére. Két ily tartály van a négyszögkeresztmetszetű (2) rúdra szerelve, amely a i(3) hengeres csappal van ellátva, melynek révén a (4) csap­ágyban forgatható. Ez utóbbi az ital ké­szítésiére szolgáló (6) főzőedény (5) föde­lébe van 'illesztve. Mindegyik (1) tar­tályba a (7) szalag Van erősítve, amely a tartály (8) födelének fészek gyanánt

Next

/
Thumbnails
Contents