72800. lajstromszámú szabadalom • Készülék kávé- tea vagy hasonló italok főzésére

— 2 szolgáló kiszögelést képez. A fertályok (9) hüvellyel vannak elláltVa, amely a (2) rúdra van tolva és pontosíaJi r*oáillik az utóbbira. A (9) hüjVdyek hosszabbak, mint az (1) tartályok és úgy Vannak el­rendezve, hogy a fertályok födelén és fenekén túlállanalk olyként, hogy .ha az egymás fölött feikvő tartályok hüvelyei egymást érimtik a tartályok között bizo­nyos hézag maradjon. A rúdnak, az edény födelén kiálió (Végére a (10) fogantyú van laZán fölillesztve, mellyel a (2) rudat könnyen forgathatjuk. A forgatták azon­ban tetszőleges más eszközök segélyével is történhetik. Az 1. és 2. ábrláb'an az (1) tartályok a (2) rúd ugyanazon, oldalán fékszelnek, azonban a rúd ellenkező oldalain, tehát egymással szemben vagy egymással de­rékszöget bezárva is rendezhetők el. A 3. ábrában föltünitetett foganatosítási alaknál a (2) rúdra négy (1) tartály ,van küllosien elrendezve. A (2) rúd mind­egyik oldalán hosszirányban futó fecske­farkalakú .(11) horony van alkalmazva, amelyekben az (1) tartályok oldalán al­kalmazotti fecskefarkalakú (12) borda van vezetve. A (11) hornyok vagy a rúd­nak kiszélesített alsó végéig terjedhet­nek, mely. esetben a fertályok egyenlő magasságban fekszenek vagy pedig kü­lönböző mélységig terjednek, amely els'etben a tartályok a rúd különböző magasságaiban helyezkednek el. SZABADALMI IGÉNY. Készülék, kávé, tea Vagy hasonló italok főzéséne vagy elkészítésére, amely tetszőleges alakú és nagyságú edénybt? helyezhető és az ital készítésére hasz­nált nyersanyag fölvételére szolgáló, egy vagy több áttört tartállyal van el­látva, jellemezve azáltal, hogy a tar­tály. illetve a fertályok nagy fölület­tel éis csekély vastagsággal Vannak szerkesztve és az edénybe függőlege­sen elhelyezhető rúddal el nem for­gathatóan vannak kapcsolva, amely kívülről forgatható, úgy hogy a rúd forgatásával az ital készítésérte szol­gáló edényben lévő tartályok is for­gattatnak. (1 rajzlap melléklettel.) MU* IRFUVTNVTAMMM NYOHDAM TUDAPMT*.

Next

/
Thumbnails
Contents