72794. lajstromszámú szabadalom • Nagy duzzasztómagasságal bíró táblás zsilipkapu

Megjelent 1918. évi október hó 7-én. MAGY. KIR SZABADALMI jE&ff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72794. szám. XV/e. OSZTÁLY. « V Nagy duzzasztó magasságú táblás zsilipkapu. MASCHINENFABRIK AUGSBURG-NÜRNBERG A-G. CÉG NÜRNBERGBEN. •A bejelentés napja 1913 augusztus hó 8-ika. Nagy duzzasztó magassággal bíró táb­lás zsilipkapuk rendesen akként vannak szerkesztve, hogy a rekesztő táblának fölső része sűlyeszthető. Gyakorlati okok­ból előnyös, ha a rekesztő tábláiknak fölső részei, az áramlásnak irányában nézve elől fekszlenek, mert az 1. ábrában vázlatosan föltünteteít ellenkező elren­dezés esetében á rekesztő táblának fölső része fölött átbukó jégdarabok az alsó részt megrongálhatják. A rekesztő táblá­nak két részét ezért egymáshoz képest a 2. ábrában vázlatosan föltüntetett elren­dezésben szokás elhelyezni, amikor is, ha mindkét rész a záró állásban van, azokra, a víznyomás hatása köVetkezté1 ­ben, a vízszintes erőkön kívül a követ­kező függélyes irányú erők is hatnak: A rekesztő táblának talpfölülétére, ennek a tömítő talpgerenda helyzete által meghatározott részére, az (A) fölhajtó erő hát, melyet az egyszerűen sraffozott (A) fölület tüntet föl. Evvel az erővel ellen­tétes irányban hat a (W) yízsúly, mely a rielkesztő táblát terheli és melyet az egymást keresztező vonlalakkal sraffozott .terület tüntet föl. A fölhajtó erőnek ós a terhelő vizsúlynak nagysága, a tömítö talpgerenda helyzetének megváltoztatá­sával szabályozható, a talpgerendáinak helyzete pedig rendesen akként van meg­választva, hogy a fölhajtó erő a terhelő vízsúlynál a rekesztő tábla alsó részének saját súlyával legyen nagyobb. Ily viszo­nyok között yégezhétő a rekesztő tábla alsó részének fölemelése a legkisebb erő­kifejtéssel. Ha azonban a rekesztő táblá­nak alsó része, amint ez a 3. ábrában vázlatosan van föltüntetve, bizonyos ma­gasságig fölhuzatott, akkor a rekesztő táblának talpfölületé alatt elfolyó vízsu­gár nem nedvesiti többé a talpfölületet, hanem annak fölszíne homorú fölfültetté alakul át, minek következtében a fölhajtó erő hirtelenül megszűnik, a terhelő víz­súly pedig lényegesen nagyobbodik úgy, amint ezt az egymást keresztező vona­lakkal sraffozott (W) terület föitün|teJti. A zsilipkapunak további nyitásiához szük­séges erő tehát ez okból is hirtelenül) növekedik, amihez még az is járul, hogy a rekesztő táblának talpfölülete és a vízi­sugárnak homorú iölülete által ha­tárolt térben, a vízsugárnak szívó­hatása .következtében, a levegő is megritkul, ami a nyitáshoz szűk-

Next

/
Thumbnails
Contents