72794. lajstromszámú szabadalom • Nagy duzzasztómagasságal bíró táblás zsilipkapu

séges erőnek további nagyobbodását előidéző;, a nyíl irányában ható terhelést okoz. A jelen találmányt képező táblás zsi­lipkapu már most azáltal tűnik ki, hogy a nyitásához szükséges erő csak kis mér­tékben változik és magában véve is már kicsiny, amit az biztosít, hogy a rekesztő táblának fölső és alsó része között tömí­tett záródásnak létesítéséhez szükséges részeknek vízszintes fölüleitei lehetőleg kis méretekkel bírnak. A 4. ábrában vázlatosan föltüntetett azon megoldás, melynél ez a föltétel a legközelebb fekvő eszközökkel van telje­sítve, a gyakorlatban azért nem felel meg, mert ezen megoldásnál a l-eülépedö hordalékanyagok vagy, a Zsilipnek jég­zajlásnál, a rekesztő tábla alsó részének fölhuzásával Végzett nyitása után, a víz áltál lefelé ragadt1 jégdarabok a rekesztő táblla alsó részének rácsszerkezetébe üt­köznek és. ezt megrongálják. Ezen hátrány a találmányt képező zsi­lipkapunak az 5. ábrában vázlatosan föl­tüntetett foganatofeítási alakjánál azáltal van elkerülve, hogy az alsó résznek fő­tartója nem terjed ki annak egész ma­gasságára, ellenkezőleg, a főtartóval összekötött zárófal ezen a főtartón, a föJiső részének magasságával egyenlő magasságig, fölfelé túlnyúlik. Ez a szer­kezet lehetővé teszi, hogy a rekesztő táb­lának fölső része közvetlenül az alsó résznek főtartója fölött helyeztessék ^1', ami keskeny lönutőléceknelk alkalmazá­sát engedi meg. A találmányt képező táblás zsilip­kapunak ezen foganatosítási alakjánál1 a rekesztő táblának föltelő része az (a) rácstartó és az ennek a víz felé eső olda­lán fölerősített bádoglemezekbőli álló (b) zárófal, míg a rekesztő táblá­nak alsó részét ugyancsak egy, a (c) fölső övezetből és az evvel átlós rudak útján összekötött (d) alsó övezetből álló rács­tartó, valamint az ennek a fölső víz felé eső oldalán, a rácstantón túl, fölfelé ki­nyúló (f) támasztó tartók segél/éveli föl­erősített (g) bádogókból álló zárófal ké­pezi. Az (i) tömítő talpgerenda az alsó rész talpfölületén, ennek az alsó víz felé eső élén van fölerősítve úgy, hogy az alsó részre, ennék fölhuzásánál, bizonyos nagyságú fölhajtó erő és terhelő vízsúly hat ugyan és, a zsilipkapunak bizonyos mérvű nyitása után (6. ábra) a föiiraebb említett szívóhatás is föllép; minthogy azonban a rekesztő tábla fölső részén nyugvó vízoszlop szélessége kisebb, mint az ismert zsiliptábláknál, ezek az erők • és a szívóhatás is kisebbek, mint az is­mert zsilipkapuknál. . «. -A találmányt képező zsilipkapunak egy másik, a 8. ábrában vázlatosan fölr tüntetett foganatosítáisi alakjánál ezen erők majdnem teljesen ki vannak küszö­bölve, amennyiben a (g) fémlemezek az alsó résznek rácstartója és (f) gerenda­tartói között vannak elrendezve. A találmányt képező zsilipkapunál, a rekesztő táblának fölső része számára a zsilipfalban külön vezetéket kiképezni nem kell, amennyiben az alsó résznek kélt szélső, függélyes támasztó tartója a fölső résznek vezetéke gyanánt van ki­képezve. A 9. ábrában ez a foganatosítáisi alak van vízszintes metszetben, vázlatosan föl­tüntetve. A szakadozott" ivonalákkal föl­tüntetétt (a) fölső rész a teljes vonaliak­kal föltüntetett alsó résznek két szélső (1) gerendatartójában van vezetve. A rekesztő tábla két részének föleme­lésére és leeresztésére egy-egy külön emelőberendezés vagy egy közös emelő­berendezés szolgál, mely akkor, ha a fölső rész a normális duzzasztott vízszin alá sűlyesztetik vagy ezen vizszinig föl­emeltetik, csak a fölső részt mozgatja, ellenben akkor, ha a rekesztő tiábla a normális duzzasztott vízszin fölé emelte­tik, az alsó részt is magáival viszi. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Nagy duzzasztó magasságú táblás zsilipkapu, melynek rekesztő táblája két, különböző magasságban élrmde-

Next

/
Thumbnails
Contents