72782. lajstromszámú szabadalom • Laposra összehajtható kosár

Megjelent 1918. évi október hó 7-én. MAGY. KIR. SZABADALMI "WM HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72782. szárú. Vl'f. OSZTÁLY * Laposra összehajtható kosár. BAUER EMIL OKL. ÉPÍTÉSZMÉRNÖK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1916 november hó 20-ika. A találmány tárgya kosár, mely la- i poisra összehajtható, hogy üres állapot­ban való szállításnál és elraktározásnál a kosarak lehetőleg kevés helyet vegye­nek igénybe. A találmlány lényege abban áll, hogy a kosár oldalfalai egymással csuklfóísan kapcsolt, fonott táblákból állanak, me­lyeik a fenéik felöli végüknél a küllőn da­rabból álló, esetleg az egyik oldal faltáb­lával csuklósan kapcsolt fenókrész alá­támasztására szolgáló kiugrásokkal van­nak ellátva, vagy oly pontokon yajnniak a fenéknyílást áthidaló harántihevede­rekkel ,vagy hasonlókkal összekötve, amely pontok a ikoslálr szétnyitott éb la­posra összehajtott állapotában egymástól egyenlő távolságnyira fekszenek. A mellékelt1 rajzban a találmány tár­gyának két példaképem foganatosítási alakja van föltüntetve. 1. ábra egy négyoldalú haisábálaikú kosár alaprajza nyitott állapotban, 2. ábra ugyanennek függőleges met­szete. 3. ábra az 1. ábrának megfelelő alap­rajz összehajtás közben, » 4. ábra a kosár keresztmetszete össze­hajtott állapotban. i 5. \ábra az 1. és 2. ábrabeli kosár egy alsó részének változata függőileges met­szetben. 6. ábra hengeralakú kosár alaprajza nyitott állapotban. 7. ábra pedig ennek keresztmetszete összehajtott állapotban. Az 1—4. ábrabeli kosár oldalfalai négy téglányala'kú (a, ia) fonott táblából álla­nak, melyek: mindkét függőleges oldalu­kon külön-külön (b, b) szegélyrudalkkal vannak ellátva. Az (ia) táblák a szegély­rudak révén /külön (c) hurkok vagy a harántirányú fonóvesszők megfelelő át­hurkolása segélyével egymással csukló­sain vannak kapcsolva. A (d) fenékrész külön darabot alkot, mély célszerűen az egyik (a) táblához,, pl. (e)-niél van csuk­lósan kapcsolva (2. ábra). A 2. ábrában d fenék alátámasztása céljából az (a) tábláknak a fenék felőli széle közelében külön (f) szegélyrudaik Vámnak a táblák­hoz hozzáerősítve. Céllszierübb azonban a fenék alátáimlalsZtáisára & fenéknyílá'sít áthidaló (g) hevedereket használni (1., 3. és 5. ábra), melyek a négyszögkereiszt­metszetű kosárnál a saemköztfiekvő (a* a) oildaltáblák szembenfékvő (h, h) pont­jait kötik össze, úgy hogy a kosár ös!sz»-

Next

/
Thumbnails
Contents