72782. lajstromszámú szabadalom • Laposra összehajtható kosár

hajtása alkalmával a (g) hevederek és az (a) falak paraMelogramraszerüen csu­kódnak öissze (3. ábra) és összecsukott állapotban az ugyanazon (g) hevederhez tartozó (h, h) megerősítési pontok egy­mástól való távolsága ugyanakkora, mint a kosár nyitott állapotában. Ha á kosarat Össze akarjuk hajtanig úgy a feneket a 2. ábrában teljes vonal­lal rajzolt helyzetéből a nyíl irányában az (e) csukló körül a pontozott vonallal rajzolt! helyzietbe forgatjuk, amelyben az egyik (a) oldalfalhoz fekszik. Amennyi­ben a kosár >(j) födéllel van ellátva, mely pl. a (k) hurkok segélyével van az egyik (a) oldalfalhoz kapcsolva, úgy a (j) fö­delet kifelé forgatva, az illető (a) oldal­falhoz fektetjük. Ekkor a kosárnak két átlósan szemben fekvő élére nyomást gyakorolva (3. ábra), a kosarat egészen a 4. ábrában föltüntetett Hapos tábla alakjára hajlíthatjuk Össze. A kinyitás a megfordított sorrendben történik. A 6. ábrában hengeralakú kosár ke­reszt írüetsze'te látható, melynél a kosár oldalfalai két (a, á) táblából állanak, amelyek mindegyikének szélessége a ko­sár kerületének felével egyenlő és áme* lyek a (c) hurkok vagy hasonlók révén vannak egymással csuklósan kapcsolva. A fenék az egyik tábla alsó szélének kö­zepén az (f) pontnál lehet az illető táb­lához csuklósan hozzákapcsolfva. A fe­nék alátámasztására a fenéknyílást áthi­daló (g) hevederek vannak alkalmazva, melyek a két táblának oly (h) pontjait köti össze egymással, amelyek a kosár összehajtott állapotában ugyanazon (x) távolságban fekszenek egymástól, mint a ko'sár nyitott állapotában. A föntiekből lálhiató, hogy a kosarak igen könnyen és gyorsan nyithatók szét a használati állapotba, amelyben szilár­dan állanak és nagy terhek fölvételiére alkalmasak a fenék biztos és szilárd alá­támasztása következtében, viszont "köny­nyen és kevés fogással hajthatók össze egészen lapos alakra, amelyben könnyen szállíthatók és raktározhatok, amennyi­ben téglányalakuak, minden kiszögelő nyúlvány nélkül és semmiféle könnyen elveszhető külön résszel nincsenek el­látva. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Laposra összehajtható kosár, jelle­mezve azáltal, hogy oldalfalai egy­mással csuklástan kapcsolt táblákból állanak, melyek a fenék felőli végük­nél, a külön darabból álló, célszerűen az egyik oldalfaltáblával csuklósan kapcsolt fenékrész alátámasztására szolgáló kiugrásokkal vannak ellátva. 2. Az 1. alatt igényelt laposra összehajt­ható koisár foganatosítási alakja, jel­lemezve azáltal, hogy az oldalfal táb­lák a fenék felöli végük közelében a kosár fenéknyílását áthidaló hevede­rek vagy hasonlók révén oly ponto­kon vannak egymással összekötve, amely pontok a kosár szétnyitott álla­potában ugyanoly távolságnyira fek­szenek egymástól, mint a kosár össze­hajtott állapotiában. (I rajzlap melléklettel.) PALLAI TÉKVÉNVRÁMASAO NYOMDÁJ. BUDAPESTEM

Next

/
Thumbnails
Contents