72780. lajstromszámú szabadalom • Cipővasalás

Megjelent 1918. évi október hó 7-én. MAGY. gj* KIR. SZABADALMI g||||> HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72780. szám. - I/b. OSZTÁLY * Cipővasalás. WOLF EMIL KERESKEDŐ WARNSDORFBAN. A bejelentés napja 1916 november hó 1-je. A találmány tárgya különösen katonai és hegymászócipők számára való vasa­lás, melynek lényege, hogy a vasalás fémsávból áill, mely a talp, a sarok vagy az egész cipőalisórész keskeny olcial'át be­lfödi és több befelé hajlított, kapaszko­dókká kiképezett szárnnyal van ellátva. A mellékelt rajzon a találmány tárgyát képező cipővasaSás öt foganatosítási alakja vian föltüntetve és pedig az 1. ábrán a cipővasalás alulról, a 2. ábrán oldalról és a 3. ábrán a 2. ábra a—b vonala szerint vett metszetben látható; a 4. ábrán a cipővasalás második foga­natosítási alakjainak fölüllnézete, az 5. ábrán a harmadik foganatosítási allak fölülnézete és a fi—8. ábrán a negyedik és ötödiik foga­natosítási alak részletei vannak föltüm­itetve. Az 1—3. ábrán látható cipő vasalás a talp alakjának megfelelőeln görbített' (1) fémsávból áll, mely a talp keskeny olda­lán szögek vagy effélék segélyével erősít­hető meg és ezen célból több (2) lyuk­kal van ellátva. Hogy az (1) fémsáv a talp rugalmas­ságát károsan ne befolyásolja, a fémsáv több darabból1 van összeíéve, melyeikét a (3) csuklók kötnek egymással össze. . A fénnsáv alsó oldalán nagyobb számú, derékszögben befelé hajlított (4) szárny­nyal tvan ellátva, melyek hosszanti (5) szélei szintén derékszögben lefelé van­nak hajílítlva és ezáltal U-alakú kereszt­metszetű (a) kapaszkodókat képteznek. Emellett1 ! célszerű, ha a kapaszkodókat a talp közepe felé keskenyítjük. A kapaszkodók keresztmetszete más, pl. háromszögű, kettős T-alakú, derék­szögalakú stb. is lehet. Hogy a vasalás a cipőn biztosan rög­zíttessék, a (4) szárnyakban ' is szögek beverésére való (6) lyukak vannak ki­képezve. A 4. ábrán föltüntetett cápővasalás a leírttól csak abban tér el, hogy .az (a) kapaszkodók iáltal e'l nem foglalt járó­fölület védelmére fölső részén a (7) ke­rettel van ellátva, mely a talphoz fek­szik és abbóii a célból, hogy a talp ru­galmasságát sem mi tekin tétbetn ne be­folyásolja, célszerűen vékony, rugalmas fémbádogból áll. A keret alsó oldalán szintén ;(a) kapaszkodók vannak kiké­pezve. A -keret esetleg egymással hossz-

Next

/
Thumbnails
Contents