72780. lajstromszámú szabadalom • Cipővasalás

- 2 irányban csuklósan összekötött két rész­ből is állhat. . A keret helyett a 6. ábrán látható módom egyes hádogsávok is ihasznáUha­tök, így pl. két egyenes (8) harántsáv és két (9) hosszanti sáv, melyek együk végükön kifelé jvannaik hajlítva. A sávok keresztezési helyeiken az (a) kapaszko­dók közbeiktatása meíllett szÖgecsek vagy effélék által vannak egymássál össze­kötve. mimeil'lett a (8, 9) sávok végei az (1) sávokhoz szintén- szögecsekkel vagy effélékkel vannak erősítve. Hogy a talp rugalmassága ne szenvedjen, a (9) hosz­szanti sávok két egymással csuklósán esszekötött részből is állhatnak. A cipősarok számára, való vasalás ki­képzése az 1—3. ábrán föltűn te tettel azonos í'eheit, azzal a különbséggel azon­ban, hogy a fémsájv egy darabból állhat, minthogy ezen esetben rugalmassága nincs szükség. Az 5. ábra a vasalás olyan foganatos í­tási alakját mutatja, mely a cipőre köny­nyen és gyorsan erősíthető föl és arról ugyanily gyorsain le is vehető. Ezen fogaínatositáisi alaknál a talp va­salása a sarok vasalásával egy darabból áll és az (1) fémsáv az £gész cipöalsc­rész keskeny oldalára kiterjed; a fém­sávnak a sarok hátsó oldalánál fekvő, kifelé hajlított ,(10) végei a bal- és jobb­ra ene tű (11) csavar útján egymáshoz ké­pest elmozgathatóan vannak összekötve. Ugyanilyen (12) harántcsavar vaín az (1) fémsávbán a. talpnyereg tájékán elren­dezve. Az (1) • fémsávnak a talphoz fekvő része fölső (13) peremén kissé befelé van hajlítva, míg a fémsávnak a sarkot körülfogó része fölül vagy ésetleg alul is befelé irányuló (14) csúcsokkal vaui ellátva. A vasalásnak a cipőre való illesztése után a belső (12) csavarnak megfelelő értelemben való elcsavarása által az (1) fémisávnak a talpat körülvevő részét erő­sen a talphoz iszorítjuk, miközben a sáv áthajlított (13) pereme a talp fölső szé­liét átfogja és ezáltal a vasalásinak a tal­pon való megbízható fogvátartását léte­síti, míg azáltal, hogy az (1) sáv végeit a külső (11) csajvar segélyével egymás­hoz közelítjük, az (1) fémsáv (14) csú­csait a sarokba beszorítjuk* ami által a vasalás a cipő ezen helyén is rögzítve van. A t(ll, 12) csavarok egyszerű oldása által a vasalás ismét levehető. Az 5. ábirán föltüntetett cipőjvasalás­niak csakis a sarok és a talp körzetében vannak (a) kapaszkodói. A (11, 12) csavarok elforgatása kulcs­csal történik és ezen célból a csavarok egy helyen sarkosan, pl. négyélüen van­nak kiképezve. A négyélű kiképzés a középen vagy a csavarok egyik vagy mindkét végién is fekhetik. Az 5. ábrán föl'tün tetet L cipőyasalás fémsávja esetleg végncíküli szalagot is. képezhet. Ebben az esetben a hátsó (11) csavar elmarad és azáltal, hogy a gyűrű­alakban kiképezett (1) fém sávot a talp­nyeiregnél elrendezett (12) harántcsavar segélyével kellő mértékben összehúzzuk, a vasalás megfelelő rögzítését érjük el. Oly cipőknél, melyek talpszéle erősen előre áll, előnyösen használhatjuk a va­salásnak a 7. és 8. ábrán föl tüntetett fo­ganatosítási alakját is. Az (1) fémsávnlak ebben az esetben fölül és pedig pl. min­den második (a) kapaszkodó fölött egy­egy (15) szárnya van; ezen szárnyak a (16) szögjecslyukakkal vannak ellátva, a vasalásnak a talp szélén való elrende­zése után 'lehajlíttfat'nak és ezután a (17) szögecsek segélyével a talppal, valamint a kapaszkodókkal összeszögecseltetnek, ami által a vasalásnak a cipőről való le­esése iki van zárva. . A. leírt vasalás előállítása kiképzésébéí fogva igen egyszerű és olcsó; a vasalás a lábbeli súlyát csak kevéssel növeli és fagyos vagy meredek, köves úton való járásnál nagy biztonságot' nyújt, továbbá a kapaszkodóképességét fokozza, úgy hogy sikos útakom is gyorsan lehet előre­haladni. A vasalást képező fémsáv a talpnak,

Next

/
Thumbnails
Contents