72775. lajstromszámú szabadalom • Úszó nélküli kettősszelepes elgázosító égési erőgépek számára

Megjelent 1 918. évi október hó 7-én. MAGY. KIR. SZABADALMI jBff HIVATAL v •, SZABADALMI LEÍRÁS 72775. szám. ' V/á/2. OSZTÁLY. Úszó nélküli kettős-szelepes elgázosító égési erőgépek számára. SPAR-VERGASER G. M. R. H. CÉG RERLINREN. A bejelentés napja 1917 junius hó 4-ike. Elsőbbsége 1916 január hó 31-ike. A találmány tárgya úszó nélküli kettős­szelepes elgázosító égési erőgéptek szá­mára, mely üres- vagy lassú járás és ma­gasabb teljesítmények vagy teljes terhe­lés számára külön égőanyag-iszeleppel van ellátva, amelyekhez az égő^nyág elzárószerv (csap, tolattyú vagy hasonló) segélyével szabályoztatik," amelynek ve­zérlése az égési keverék fojtószeilvétől kéinyszermozgásiulag történik, amely fojtószerv egyidejűleg valamely szabá­lyozható kapcsolat (rudazat vagy ha­sonló) révén a légszelepet is szabályosa a gép mindenkori járásának megfeliélő­leg. Ezen elrendezés folytán az elgázo­sító oly égőfceveréket szolgáltat, m'ely illem csupán pontosan megszabott keve­rési arányban áll, hanem mennyisége te­kintetében is a gép terheléséhez alikjal­inazkodik. Ezen elérjük, hogy a gép a mindenkori járása számára szükséges erőt adja és az égőanyjag fölösleges el­használása, valamint' a hátrányos fojtási ellenállás elker ültetik. Az égőanyag­táplálásnak már a gép fojtásba alkalmá­val való elzárása folytán ezenkívül az elgázosítóban föllépő égések hatásosan elkerültetnek, úgy hogy a tűzveszély ki­záratik. Ismeretesek ugyan fecskendező gázo­sítók, amelyeknél: a fojtószerv íorgásia egyidejűleg az égőalnyag és a levegő táp­lálását is szabályozza. Ezíen ösmert szer­kezeteknél azonban hiányzik az égőanyag és a. levegő táplálása közötti szabályoz­hatóság, úgy hogy a keverék mennyisége nem felel meg mindenkor a gép milndlen­kori járásának, tehát a hátrányos fojtási ellenállások nem szüntették meg. A fojtó­szerv zárt helyzetében tehát a levelgő be­ömlése is el vam zárva, mig ellenben a találmány tárgya szerinti elgázosítónál a fojtószerjv mozgásán kívül kisebb vjagy nagyobb mértékben táplálhattok levegőt iSi, hogy zárt1 fojtószerv mellett is lassú járásban léhfeissen a gépet tartani, hogy az ismét szükségessé váló teljes terhe­lésű járás számára azonnal készen álljon. A mellékelt rajzban a taMlmány sze­rinti gázosííó egy példaképem megoldása van vázLato& hosszmetszetben föltün­tetve. A célszerűen cső- vagy fazékalakú, (45) végével a géphez kapcsolandó gázo­sítötest a .(39) keverőkamráva'l és a (36) légszelepkamrával van ellátlva. Az előb­biben a (44) teíngelyen ülő (43) fojtó­csapó, az utóbbiban pedig a rugóval ter-

Next

/
Thumbnails
Contents