72775. lajstromszámú szabadalom • Úszó nélküli kettősszelepes elgázosító égési erőgépek számára

— 2 lielt (35) légszelep van elrendezve, amely ösinert módon emelkedik föl (34) fész­kéről a gép szívóhatása folytán, hogy szükség esetén előmelegített külső 'levegő léphessen be a gázosítótieist nyitott (29) végén át. A (36) és (39) kamra között a tölcséralakú (37) porlasZtfúvóka van alr kalmazva, melyinek belsejében a gázo­sítéte'stbe torkoló (41) égőanyagvezieték végéri alikaltaazott (38) égőanyagiuyö'ka fekszik. • A gázositótestből oldalt a, (6) és (7) égőanyagcsatcrnákat és a megfejelő (8) és (9) szelepekelt tartalmazó (2) test van elrendezve. Ez utóbbü szelepeket tartal­mazó .(2) test van elrendezve. Ez utóbbi szelepeket tartalmazó kamrából a közös (41) égőanyagvezetök ágazik el a (38) fuivóka felé. A (9), illeüve (8) szelepeikeit a (10), illetve (li) rúgók terhelik, me­lyek a (14) védősüVeg eltávolítása után a (12), illetve (13) csavarokkal szabá­lyozhatók. A (6) éis (7) csatornák a (2) lest' fölső résZébten alkalmazott kamrá­ból indulnak ki, mely tetszőleges alkal­mas módon, pl. az (1) toldát rávéti az égőanyagvezetékhez kapcsolható. Ezen kamrában az (5) rúgó nyomása .aliatt álló, behelyezett (4) tisztítószitákkal ellá­tott (3) hüvely Van, melyinek feneke az égőanyag átbocsátására nyílással bír. Az égő'anytag táplálásának mérvét a (6) és (7) csatornákhoz, illetve a (9) és (8) sze­lepekhez a kétfuratú (16) csappal szabá­lyozhatjuk, mely kényszerkapcsolatban áll a fojtószerv (44) tengelyével, pl. a (19, 20) fogaskerekeik és a (40) tengely réVén, .amelyén a fojtócsapó és a csap forgatására szolgáló (21) emelő ül. A .szerkezet olyan, hogy a (16) csap bal­oldali furata az üres- vagy lassú járás­hoz szolgáló (9) szelepet, a jobboldali furat pedig a teljes járásra szolgáló (8) szelepet szabályozza. A föltünteteítt meg­oldási alaknál a (16) vezérlőcsap a gép lassú járására van beállítva, Vagyis a (6) .csatorna nyitva, a (7) csatorna ,pedig zárva van. : A gázosítótést aljáin (a (48) villa 'jVagy hasonló ,révéri a (49) kétkarú emelő van elrendezve. Ezen emelőnek bütyök gya­nánt szereplő egyik vége a (35) lógsze­.lepnek kinyúló (32) rúdján alkalmazott ,(28) tárc'sa fölé nyúlik, míg a (49) emelő másik vége a (42) rudazat révén a (40) tengelyről, illetve a (21) karról elágazó (22) karral van olyként csuklósan kap-, •csolva, hogy a (40) tengely, illetve a (22) kar forgó .mozgása a (49) emelőt kSlen­getá. A (40) tengely eiforgásánaik meg­felel öl eg a (49) emelőníeík a (28) tárcsa emelkedését korlátozó vége megfelelőén magasabbra vagy alacsonyabbra Ml be, .úgy hogy a (35) légszelep a gép szívásá­nak hatására többé vagy kévétebé nyílhat. A (42) rudazat a ,(22) és (49) emelőkhöz az ez utóbbiakkal csuklósan kapcsolt' (24), illetve (27) hüvelyek révén van ,kötve, amelyekbe a (42) rúd végei jobb-és balmenet rétvlén Vannak becsavarva és (25), illetve (26) elilencsavaiianyákkal biztosítva. A (42) rúd egyszerű csavará­sával lehelt a légszelep nyitását beszabá­lyozni. Ilyként a fojtócsapó forgásaival nem csupán a (9) és (8) szelepeit égő­anyag táplálását eszközlő (16) csap kényszervezérléséii érjük el, hanem á légszelep is a gép járásának megfelelően befolyásol tátik a (42) rudazat beállítá­sával. Ha a gépet magasabb teljesítményre, illetve teljes járásira kapcsoljuk, úgy az égő anyag útját a (8) szelephez nyitjuk, á (9) szelephez pedig elzárjuk. Mind­egyik esetben a gép a szabályozott égő­. anyag (mennyiséglelt a (8) és (9) szelepe­ket tartalmazó kamrából a közös (41) vezetékein ált szívja be. A (8) és (9) sze­lepek külön működése az üres-, illetve teljes járák számára, annyiban előnyös, hogy mindegyik szelepet rendeltetéiséntek megfelelően lehet beszabályozni. A (9) üresjárási iszelep a ,(8) teljes járási szelep­pel sziemben rugójának megfelelő meg­választása folytán, nagyobb engedékeny­séget mutat, ilMve könnyebben jár, mi­által elérjük, hogy az üres Vagy lialssú járásnál csökkenő szívóhatás dacára aZ

Next

/
Thumbnails
Contents