72773. lajstromszámú szabadalom • Ellenőrzőkészülék ajtóval elzárt helyiségeek számára

Megjelent 1918. évi októbef hó 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72773. szám. Vil/b. OSZTÁLY. Ellenőrző készülék ajtóval elzárt helyiségek számára. ROSENDAHL EMIL KERESKEDŐ KÖLNBEN. A bejelentés napja 1917 m&rcias hó 28-ika. A j'eilein találmány tárgya ellenőrző­készülék ajtóval elzárt helyiségeik, főleg mosdók, ámyékszékek t és effélék szá­mára, melynél az ajtó nyitását és zárá­sát eszközlő zár számlálóművet mű­ködtet. Ilyfajta ismert berendezésekkel szem­ben a találmány szerinti elilenőrzőkészü­lék újdonsága ós sajátossága abblan áll, hogy a számlálóművet tovakapcsoló, illetve az ajtózárral összekötő kapcsoló kilincs úgy van'kiképezve, hogy az ajtó nyitásánál egy záróretelsz, egy ezen re­teszt befolyásoló rúgó hatása alatt ön­működően az ajtó nyitva mariadását biz­tosító helyzetbe ugrik elő. Ebből a hely­zetből csakis bizonyos intézkedések fo­ganatosítása után, pl. pénzdarabnak pénzbeszedő automatába való* bedobása által rekelszíhető ki és 'ezáltal a számláló­mű továkaposolása közben .lehetővé teszi az ajtó bezáródását. Ily módon a figyelembe jövő helyisé­gek kiszolgálásával megbízott sziemélyek visszaéléseit .akarjuk lehetetlenné tenni. Eddigelé ugyanis a nyilvános helyisé­gekben, pl. vendéglőkben, színháziakban stb. elrendezett klozettek, mosdók hasz­nálatának ellenőrzése úgy történt,, hogy az ilyfajta helyiségek ajtait pénzbeszedő automiatákkiai, fölszerelt nyit óh erehdezé­sekkel látták el. Biz,onyos pénzdanabmfak a pénzbeszedő automata pénzbedobó nyílásába való bedobása után az ajtót elzáró eszközöket önműködően lehetett kinyitni és ily módon az általuk befo­lyásolt -helyiség hozzáférhetővé vált. Mivel azonban az ilyfajta helyiségek kezelésével megbízott személyeknek vagy minden egyes használat után, vagy legalább is rövidebb időközökben, a kio-Zettcsészéík, ülőkék, padlók és falaik tisz­ti tásla céljából, a pénzbeszedő automata által befolyásolt helyiségbe kellett lép­niük, az ilyfajta helyiségek tulajdoínosai vagy bérlői főleg ,a kiszolgáló személyzet becsületességétől függtek. Aká'r kulcsuk vagy más segédeszközük, pl. külön ér­mük volt a pénzbeszedő automatát a nyitási helyzetbe hozó pénzdarabok he­lyett, a tulajdonos vagy bérlő megkárosí­tása mindig azáltal vált lehetővé, hogy a kiszolgáló személy a tisztítás megtör­ténte után az illető helyiség ajtaját csa­lárd .szándékból el nem zárta és a hasz­nálatért járó pénzdarabot maga véte­lezte be, vagy pedig a vendég helyett maga működtette az önműködő pémzr

Next

/
Thumbnails
Contents