72773. lajstromszámú szabadalom • Ellenőrzőkészülék ajtóval elzárt helyiségeek számára

beszedő berendezést, még pedig érem­mel, nem pedig pénzzel. Ezeket a csa­lási eseteket még megkönnyítette gyak­ran az is, hogy a .vendégnek nem volt apró pénze, amikor is a kezelő személy­nél kellett pénzt váltania. Ezeket ,a hátrányokat küszöböli ki a jelien találmány tárgya. A gyakori javí­tásoknak alávetett, drága és föltüjnő pénzbeszedő automaták helyett jobb és biztosabb ellenőrzést lehetővé tevő, min­denütt könnyen fölerősíthető, kis ellen­őrzőkészüléikek oly módon rendezhetők el, hogy ,a használandó helyiséget1 hasz­nálaton kívül .mindig nyitva flartjuk és csupán használat céljából, pénzdarab be­dobása után rendezzük be elzárhajtóvá. Szeméremérzetből senkisem fogja \a nyi­tott ajtón át a helyiségbe lépők közvet­]©t szemléletének kitlett kloztettet ha'sz­nálni. Eleve nem kell abból kiadódó nehézségektől tartanunk, hogy valaki a nyitott klozettet használná a használati díj megtakarítása céljából. | A mellékelt rajz 1—7. ábráiban a ta­lálmány tárgyának egyszerű példaképem fogana'tositási alakja van szemléltetve. Az 1. ábra az ajtón rögzítendő ellehőrző­készüléket tünteti föl levelit fődével, zárt retesz mellett. A 2. ábra oldalnézet. A 3. ábra metszet az 1. ábra A—B vo­nala szerint. A 4. abm ligyanazt a nézetet szemlélgeti, mint .az 1. ábna, nyitott retesz mellett. Az 5. ábra az éilenőrzökészüJéknek a biz­tosítandó helyiségen való elrendezéslét szemlélteti. A 6. ábra az ajtóin át vett harántmet­szet. A 7. ábra az ajtót és az ellenőrzőkészü­léket összekötő villamos jelzőkészülékek kapcsolási sémája: A (b) ajtón át (5. ábra) hozzáférhető klozetit- vagy ,efféle helyiségnek (a) fog­lalatán, vagy magán az ajtón, a ,(c ) tokba zárt ismert szerkezetű és ezért részlete­sen nem is ismertetett (d) számlálómű van elrendezve (1. ábra). Ezen számláló­mű egyeseinek tovakapcsolására szolgáló kilincskerék (f) kilincs hatása alatt áll, mely az (e) rúd útján egy zárszerű be­rendezés (g) reteszéhez csuklósan Van hozzáerősítve. A ; (g) retesz a (h) rúgó hatása alatt áll. Ez a rúgó a retesz hátsó végét előretolja úgy, hogy az a (c) tok­ból rendesen kiáüi éis ebben a helyzetben az (a) ajtókereten vagy foglalaton rög­zített, annak síkjából kiszögelő ($) üt­köző elé fekszik (6. ábra). Ezáltal azon­ban az ajtó záródása meg van gátolva, mivel (i) nés képződik. (6. ábra.) Pénzdarabnak a (p) pénzcsatorna (1. ábra) (m) nyílásiába való bedobása a pénzdiarab és a (g) reteszen elrendezett menesztő közötti kapcsolódását létesíti. A menesztő egy a ,(p) pénzcsatorna meg­hosszabbítását alkotó, a reteszen meg­erősített (pl) csatornából áll (3. ábra). Az ezien retesz alatt elrendezett (ol) ütközőpecek a pénzdarab szabad esését meggátolja és a pénzdarabot fölfogja. Az i(ol) űtközőpecek az (o2) csap körül forgatható (o) emelőn van elrendezve, meiy a pénzdarab fölcsapódásánál az (o3) súly által előidézett rekesztő hely­zetéből, melyben az (o) emelő a (g) re­kesz (gl) rovatékban van, kikerül azál­tal, hogy a súly megemeltetik. A pénz­darab súlya ugyanis legyőzi az (o3) súly nehézségét, mimeilett az (o) emelő mellső része is kilép a (gl) rovatékból és a pénzcLarab a (t) pénzszekrénybe eisik. A retesz ekkor az ajtó beszőrítása által, a föllépő rúgóhatása legyőzése mellett, bezárható, mi mellett külön kulcs megforgatásával vagy más retesz betolá­sáival biztosíthatjuk a helyiségét az ajtó újabb nyitása ellenében. Az ajtó belszorí­tá&ánál azonban az (f) kilincs a szám­lálómű egyes kierekét eg'y számnak meg­felelő fokoszt ássál tovább kapcsolja. Az ajtónak újbóli nyitásánál a (h) rúgó a (g) reteszt önműködően hozza vissza ce­kesztő helyzetébe; az (f) kilincs Is, ki­lengés közben és a sZámlálóinü kilinos­kérekének befolyásolása nélkül ismét kezdő helyzetébe kerül.

Next

/
Thumbnails
Contents