72770. lajstromszámú szabadalom • Rugóelrendezés mótoros ekékhez és hasonlókhoz

Megjelent 1918. évi októb er hó 7-611 . " . MAGY. g|| KIR SZABADALMI 1&H HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72770. szám. X/a. OSZTÁLY. Rúgóelrendezés mótoros ekékhez és hasonlókhoz. AKT1EBOLAGET MALCUS HOLMQUIST CÉG HALMSTADBAN. A bejelentés napja 1917 augusztus hó 7-ike. Elsőbbsége 1916 májas hó 24-ike. Móltoros ekéken az eketesteket és ge­rendelyeket úgy kell elrendezni, hogy azon esetben, ha az eketest a munka közben valamely sziilárd akadályba ütkö­zik, az ellenállásnak engedhessenek, ne­hogy az illető- részek eltörjenek. Ezt eddig többek között azzal igyekeztek el­kerülni, hogy a gerendely a motoroké keretén forgathatóan van elrendezve és rendes szántóellenállás alkalmával a ki­fo'rgása azzal Van meggátolvia, hogy a gerendely szilárd, pl. fából álló alkat­részhez támaszkodik, melynek szilárd­sága a rendes ellenállás alkalmával ele­gendő, azonban eltörik, ha az ellenállás bizonyos értéket meghalad, mire a ge­írendeűy kilenghet és az akadálynak ki­ttérthet anélkül, hogy eltörjön. Az ily szerkezet azonban többek között azon hátránnyal jár, hogy a forgást gátló al­katrészt eltörése után hasonló alkatresz­szel kell pótolni, ezenkívül pedig 'a szer­kezet az illető részek közötti kapcsolát­nak bizonyos célszerűtlen merejvsiéget ad. A találmány szerint az eketest ós a ge­rendely között, illetve az okékoret között mindenképen határos rugalmas kapcso­lat áll fönn, úgy hogy a gerendely az eketesttel együtt kitérhet, ha ez utóbbi szilárd akadályba ütközik, anélkül, hogy a szerkezeit valamely része maradandó alakváltozást szenvedne, vagy eltörne ós a szerkezet javítás vagy áralakítás nélkül hozható vissza kezdeti normális helyze­tébe. A szerkezet a találmány szerint ezenkívül olyan, hogy az eketest, ha aka­dály folytán kitért, ezen helyzetben ön­működően rögzíttetik, nehogy a szerke­zet az eketestnek a niunkaálilásába való vilsiszavezelléisekor gátlólag szerepeljen. A találmány tárgyát az jellemzi, hogy az eketesttel öslszekötött és függőleges irányban kilengethető geíendely és azon rész vagy részek között, am'e'lyekben ez forgathatóan van ágyázva. rúgó van el­rendezve, amely szögemelővel van el­látva, melynek egyik karjához a geren­dely melfső vége* támaszkodik, míg a másik karjára olyként működik a rúgó, hogy a kar a gerendely felé szoríttáiük, amidőn is ez utóbbi kar oly rövid, hogy a gerendely a rúgónak bizonyos mérvű ölsszeszoTítása után a kar előtt elhaladhat. A mellékelt rajzban a találmány tár­gyának egy példaképem megoldása van föltüntetve. Az (1) tartó az ekekerettel van össze­kötve, vagy ennek egy résziét teszi. A

Next

/
Thumbnails
Contents