72770. lajstromszámú szabadalom • Rugóelrendezés mótoros ekékhez és hasonlókhoz

- 2 — (2) eketest a szokásos módon van a (15) gerendélyre szereiive, mely a (3) tengely körül forgathatóan van ágyazva. Az (1) tarlón a (8) csap körül forgatható szög­emelő van elrendezve, melynek egyik (7) karja a gerendely mellső végének pályájába nyúlik. A szögemelő másik (9) karja a (10) rúd egyik végével van csuklósan kapcsolva, mig a rúd mácsik vége a (11) csavaranyával biztosított (12) tárását hordja. Az (1) tartóra a (9) kar közelében a (13) szögvas vlan meg­erősítve, melynek egy nyílásában! van a (10) rúd eltólhatóan vezetve. A (10) rúdra a (14) tekercsrugó van tolva, melynek végei a (12) tárcsához, illetve a (13) iszögvashoz támaszkodnak. A szerkezet a kővetkezőként működik: Ha az eketest haladó mozgásával szemben kifejtett ellenállás növekszik, úgy a (15) gere'ndely függőleges síkban kileng és a (7, 9) emelőt elforgatja, mi­közben a (14) rúgó összenyomódik. Ha emellett ,az ellenállás bizonyos értéket meghalad, úgy a gerendely a (14) rúgó fokozódó összenyomása közben annyira forog el, hogy mellső vége a (7) kar elöttt .elhalad, illetve ezen utóbbin támiaszát feszti, miáltal a gerendely és az (1) tartó .közötti rugalmas kapcsolat megszűnik. Ezután a (2) eketest még tovább emel­kedhetik, úgy hogy e1 törése elkerültetik. , Az (1) tartóra a (7, 9) emelő iorgás­,csapja mögött bizonyos távolságban a ,rugalmas (16) kilincs van elrendezve, melynek (17) orra oly helyzeitben áll, hogy ha a gerendely hatására a szög­emelő (9) karja hátraleng, ez a (17) orrba kapaszkodik, úgy hogy a szögemelő a (14) rugóval együtt a megfeszített ál­lásban rőgzítteti'k, miáltal az ekétestet 'a gerendellyel együtt akadálytalanul lehet a munkaállásba visszahozni és ezután a szögemelőt a (16) kilincs fölemelésével fölszabadítani, mire ,a gerend'elyt a (7) kar ismét rugalmasán támasztja alá. • A találmány tárgya természetesen más, az ekékhez hasonló mezőgazdasági gépe­ken, pl. kuMvátorokon is alkalmazható. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Rúgóelrendezés motoros ekéken vagy hasonlókon, melyet (14) rúgó hatása alatt álló, egyik (7) karjával a geren­dely mellső végéhez támaszkodó, másik (9) karjával pedig a rugóval szorított szögemelő által, melynek a gerendélyhez támaszkodó (7) karja oly rövid, hogy a szögemelőnek, il­letve gerendelynek a rúgó összeszorí­tsa közben végzett bizonyos fokú kilengése után a gerendely a szög­emelő mellett szabadon elhaladhat. 2. Az 1. alatt igényelt rúgóelrendezés megoldási alakja, melyet az jellemez, hogy a szögemelő pályájában rugal­mas lakasztókilincs vagy hasonló van olyként elrendezve, bog}' a szögeme­lőnek olv fokú kilengése után, amely­nél a gerendely a szögemelő hatása alól fölszabadul, a .szögemelő a rúgó megfeszített állásában rögzíttetik, úgy hogy az eketestet a gerendellyel együtt ^akadálytalanul lehet munkaállásába visszahozni. (1 rajzlap melléklettel.) 'M-LV- NESZVEW TÁRSASÁG NYOMDÁJA BU0APG6TCM

Next

/
Thumbnails
Contents