72767. lajstromszámú szabadalom • Elektromos pislogófény vasúti jelzők számára

Megjelent 1918. évi október hó 4-én. MAGY. K1R. SZABADALMI jBtf HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS i 72767. szám. V/a/3, OSZTÁLY. Elektromos pislogófény vasúti jelzők számára. JOH. KREMENEZKY CÉG BÉCSBEN. A bejelentés napja 1917 márcins hó 6-ika. Elsőbbsége 1917 február hó 15-ike. A pislogóiény vasúti jelzőknél jól be­vált, azonban az ösmert pislogófények az üzembiztonságot csökkentő hátrá­nyokkal jártak, amelyek elektromos pis­logófény alkalmazásával kiküszöbölhe­tők, amelyeiknél1 állandóan égő elektro­mos lámpa előtt lyukakkal ellátott fény­rekesztő mozog periodikusan. A találmány tárgyának célja ezen utóbbi berendezés tökéleifcesitése oly mó­don, hogy a fényrekesztőt és ennek haj tó­szerkezetét kiküszöbölhetjük. Ezen célt a találmány szerint azáltal érjük el, hogy a láimpa és az áramforrás közé késlelte­tett önműködő elektromos árammegsza­kítót iktatunk, mely a lámpát váltakozva be- és kikapcsolja, úgy hogy pislogó fényt idéz elő. Ezen berendezés előnye egyrészről a jelentékeny árammegtakarításban és másrészről abban rejlik, hogy elektro­mos telep hiányában akkumulátorokkal lelhet a berendezést táplálni. A mellékelt rajzban a találmány tár­gyának egy példaképeni foganatosítási alákja van részben vázlatosan föltün­fetve. Az (1) lámpa, mely célszerűen ho­morú tükör előtt van fölállítva és a (2) áramforrás közé, mely akkumulátortelep; vagy transzformá torszekund értekercselés lehet, az önműködő (3) áram megszakító van bekapcsolva, melynek mozgása kés­leltetve van, egyébként azonban az ős­mert alapelveken van szerkelsZtvei A lámpának az, árammegszakítón keresztül való bekapcsolásakor az áramot a meg­szakító váltakozva zárja és megszakítja, úgy hogy a lámpa pislogó fényt szolgál­tai. Ha több lámpát akarunk egyidejűleg üzemben tartani, pl. többrészű jelzőknél vagy váltóknál, úgy amint ezt a rajz mu­tatja, további (11, 21) lámpákat kapcsol­hatunk az (1) lámpával párhuzamosan, miáltal az összes lámpák egyidejűleg kapcsoltaínak be és ki. Ha a lámpák egyike vagy másika időszakosan fölösle­gessé válik, úgy a jelző- vagy váltóállító­szerkezet által, ezek átállításakor alkal­mas kapcsolók segélyével kénySzermoz­gásulag kikapcsolhatók. Az áramforrásnak az éj beállta vagy megszűntekor való be-, illetve kikapcso­lását kézzel eszközöljük. Hogy az őr fölismerhesse, vájjon a berendezés szabályszerűen üzembeú áll, az (1) lámpa vezetékébe a (4) primór­tekercset kapcsoljuk be, melyndk (5)

Next

/
Thumbnails
Contents