72767. lajstromszámú szabadalom • Elektromos pislogófény vasúti jelzők számára

szekundéi-tekercse a (6) elektromágnesen át záródik. Ezen elektromágnes (7) fegy­verzete a (8)' tárcsát kilincsmü révén szakaszosan vagy pedig emelő útján len­getve mozgatja. Az (1) lámpa minden­kori be- és kikapcsolásakor áramlökést kap a (6) elektromágnes, miájltal a (8) tárcsa mozgattatik. Ezen tárcsa szabályos mozgása a berendezés szabályszerű mű­ködését jelzi. Ha a berendezést váltakozóárammal tápláljuk, úgy a (6) elektromágnesnek annyira kell csillapítva lennie* hogy fegy­verzete a váltakozó áram periódusával nem működik; egyébként a berendezes a föntiekben leírttal megegyezhetik. A (3) áramimegszakító tetszőleges szer­kezetű lehet, hacsak mozgása elegendően nagy. A rajzban föltüntetett foganatosítási alaknál a .(9) szolenoidból áll, melynek üreges (10) magva a glicerinnel vagy más meg nem fagyó, nagy viskozitású folyadékkal töltött (12) csőben mozog, amely alsó részében kénesővel Van meg­töltve; amíg a szolenoid árammentes, a szolenoid (10) magva legmélyebb helyze­tében áll, amidőn is a kénesőben úszik és a kénesőt fölfelé szorítja a (13) kén­ésőzsák ferde csatlakozócsatornájába, miáltal a lámpa áramköre zárjva van. Amint azonban áram folyik a szolenoi­don és az (1) lámpán keresztül, a szole­noid a (10) magot vonzza, miáltal a kén­eső fölszíne a (12) csőben sülyed és az (1) lámpa kialszik, amire a (10) mag újból sűlyedni kezd és így tovább. Hogy a mag mozgásait* különösen pedig -sülye­dését lassítsuk, a mag fölső része akasztó­fogazásszerü bordákkal, illetve hornyok­kal van ellátva, amelynek a mag hossz­tengelyére kb. merőleges lapjai lefelé vannak fordítva. A megszakító, különösen lefelé irá­nyuló mozgásának csillapítása azt cé­lozza, hogy a fény fölvillanásának és el­sőiét ülésének periódusait élesen lehessen 'megkülönböztetni és hogy a lámpa két egymásután következő bekapcsolásának' időköze annyira növeltessék, hogy a ki­kapcsolási idő lényegesen hosszabb le­gyen, mint a bekapcsolási időtartam, amivel netoi csupán áramot takarítunk, hanem a jelzések észrevehetőségét is fo­kozzuk. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Elektromos pislogófény vasúti jelzők számára, jellemezve azáltal, hogy a lámpa és az áramforrás közé lassított mozgású önműködő árammegszakító van kapcsolva. 2. Az 1. alatt igényelt elektromos pis­logófény foganatosítási alakja, jelle­mezve azáltal, hogy a jelző (1) főlám­pájához egy vagy több (11, 21) mel­léklámpa van kikapcsolókon keresz­tül párhuzamosan kapcsolva, amelyek a jelzők állitószerkezete segélyével' hozatnák záró vagy megszakító állá­sukba. 3. Az 1. alatt igényelt elektromos pis­logófény foganatosítási alakja, jelle­mezve azáltal, hogy a lámpaáram­körbe egy induktor primértekercse­lése van kapcsolva, melynek szekun­déritekercse elektromágnest táplál, amelynek fegyverzete mozgatószerke­zet révén tárcsát hoz egyirányú vagy lengő szakaszos mozgásba, a berende­zés szabályszerű működésének jelzése céljából. 4. Az 1. alatt igényelt elektromos pis­logófény foganatosítási alakja, jelle­mezve azáltal, hogy a lámpaáram­körbe szolenoid van kapcsolva, mely­nek az egyik áramímegszakítókontak­tus gyanánt szereplő magVa meg nem fogyó, nagy viskozitású folyadékot tartalmazó csőben van vezetve, a mag mozgásainak csillapítása céljából. 5. A 4. alatt igényelt berendezés foga­natosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy a szolenoid magva, ak'asztófog­alakú keresztmetszetű körülfutó hor­nyokkal van ellátva, mélyeknek á mag tengelyére kb. merőleges lapjai

Next

/
Thumbnails
Contents