72760. lajstromszámú szabadalom • Vezetőberendezés körforgó nyomtatógépek végnélküli papírszzalagjai számára

Megjelent 1918. évi október hó 4-én. MAGY. Kffi. SZABADALMI jEm HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72760. szám. IX/e. OSZTÁLY. Papirvezető berendezés körforgó nyomtatógépek számára. GOLDSCHMIDT ÁRMIN KERESKEDŐ BUDAPESTEN. A bejelenten napja 1915 május hó 17-ike. Ismeretesek oly körforgó nyomtató­gépeik, melyeknek lemezhengerei a tel­jesítőképességnek megkettőzése céljából két-két nyomtatóhengerrel vannak el­látva. Azonos termékeknek kettős szám­ban ily körforgó nyomtatógépek útján való előállítása többszörös szélesnégű papírtekercsek és két vagy kettőnél több nyomtatóberendezés alkalmazása esetén megkívánja, hogy úgy a papirvezetés mi­kéntje, mint a nyomtató-, hajtogató­berendezések elrendezése alapos meg­fontolás tárgya legyen. A jelzett föladat megoldása és pedig minden fajta ily kör­forgó nyomtatógép számára, a jelen ta­lálmány célja. A találmány lényege abban áll, hogy oly körforgó nyomtató­gépeknél, melyeknek a négyoldalú ív tetszőlegesen szokszorosításánafc szélessé­gével bíró papírszalagok nyomtatására való nyomtatóberendezése és minden lemezhengeren két nyomtatóhengere van, a papírszalagok a nyomtátás esz­közlése után megfelelő számú, egyszerű szélességű szalagra vágatnak szét, melyek csoportonként egymásra fordított, egy­szerű szélességű papirszallagok módjára úgy vezettetnek a hajtogatóberendezés­hez, hogy a lemezhengerektől innen nyomtatott és azután külön-külön a megfelelő számú, egyszerű szélességű, szalagra szétvágott minden kiinduló szalag, mint egyszerű szélességű egy­másra forgatott szalagcsoportok vezet­tetnek az egyik hajtogatóberendezésbe, míg a lemezhengereken túl nyomtatott minden kiinduló szalag, azonos módon kezelve, a második termék előállítására, mint egymásra forgatott, egyszerű szé­lességű szalagcsoportok a póthajtogató­berendezésbe vezettetnek. Az új papir­vezetés lényegéből következik még, hogy az oly körforgó nyomtatógépeknél, me­lyeknek lemezhengerei ]a teljesítőképes­ség megkettőzése céljából két-két nyom­tatóhengerrel vannak ellátva, alkalmaz­ható, mimellett tetszőleges számú és faj­tájú nyomtatóberendezés szalagtalan és félig szalagtalan gépeknél valamint más nyomtatógépelvnél is használhatók a pa­pírszalagok nyomtatására melyek a négyoldalú ív egyszerű kettős vagy sok­szoros szélességével bírhatnak. Az új papirvezetés alkalmazást találhat még változó alakzatú körforgó nyomtatógé­peknél és úgynevezett íves körforgó nyomtatógépeknél melyeknél minden lemezhengeren két-két nyomtatóhenger

Next

/
Thumbnails
Contents