72760. lajstromszámú szabadalom • Vezetőberendezés körforgó nyomtatógépek végnélküli papírszzalagjai számára

- 2 van alkalmazva, melyeknél a nyomtatás után elvágott ívcsoportokat alkalmas berendezések által meg kell fordítani és egymásra kell vezetni. A megadott papir­vezetés mikéntjéből az említett körforgó nyomtatógépeiknél előnyök adódnak, me­lyek rendszeres munkateljesítés szem­pontjából ily nagyobb számú működő papírtekerccsel ellátott körforgó nyom­tatógépeknél — valamin t egyáltalán többteíkercsű körforgó nyomtatógépek­nél — döntő jelentőséggel bírnak és pe­dig: az a lehetőség, hogy körforgó nyom­tatógépeknél két .vagy kettőnél több nyomtatóberendezéssel és minden lemez­hengeren két-két nyomtatóhengerrel az egyik termék előállításához és a második termék előállításához sizükségelt hiajto­gatóberendezések — a közös középsíkhoz szimmetrikusan vagy aszimmetrikusan — az önálló nyomt atóbere ndezéscsop orto k között és egymás mellett vannak elren­dezve. Ennek folyami ánya a szükségelt hajtogatóberendezósek és az illető gép által előállítható összes termék hozzáve­zetéseinek legkisebb száma és egyúttal egyenletesen rövid és állandóan azonos irányú papírútaik a nyomtatóberendezé­sektől a bajtogatóberendezésekig és pe­dig az összes gépfajták számára két nyomtatóhengerrel minden egyes lemez­hengeren, az összes fordítórúdak állan­dóan azonosnak maradó helyzete mel­lett, úgy egyszerű szélességű körforgó nyomtatógépeknél, mint ugyanezen gé­peiknél kettőst- és többszörös szélességű papirszalagők számára. A papirvejzeités mikéntje, valamint a nyomtató- és hajtogatóberendezések stb. elrendezése többszörös szélességű kör­forgó nyomtatógépeknél a mellékelt raj­zon két foganatosítási példában sémásan van szemléltetve. Az 1. ós 2. ábrán egy 64 oldalas körforgó nyomtatógép van jelen találmány szerint fölszerelve, négy nyomtatóberendezéssel, egymással szemben elrendezett nyom­tatóberendezésosoportofckal ési az utób­biak között, valamint közös középsíkju­kon kívül lévő hajtogatóberendezésekkei, a négyoldalas ív kettős szélességével bíró papírtekercsek nyomtatására; a 3. és 4. ábrán a 48 oldalas körforgó nyomtatógép van ábrázolva két nyom­tatóberendezéssel, párhuzamosan egy­máshoz elrendezett gépfelekkel és az utóbbiak között, valamint közös közép­síkjukhoz szimmetrikusan fekvő hajto­gatcberendeizésekkel, a négyoldalas ív háromszoro® szélességével bíró papír­szalagok nyomtatására. A (q) papirtekercsről (1. ábra) lecsévé­lödő kettős szélességű papírszalagot az innen (a rajz szerint alul) az (a, b) le­mezhengerekein elrendezett (d, e) nyorn­tatóhengerek nyomtatják, mimellett az (a, b) lemezbengerek a festékező henge­rek által vagy csak minden egyes körül­forgás alkalmával festékeztetn,ek be, vagv, mint a (3. ábra) mutatja, minden egyes lenyomat után megfelelően elren­dezett festékező berendezések által be­festékezhetök. A (q) papírszalag előbb a (d) nyomtatóhengertől kapja a külső nyomásit, azután az (e) nyomtató henger­től a belső nyomást. Az eddig kettős szé­lességű (q) papírszalag az (r) hosszvágó kés által az egyszerű szélességű (s, t) szalagokra vágatik szét, mire a két egy­szerű szélességű (s, t) szalagok, miután egy-egy (v), illetve (u) fordítórúd által a nyomtatóberendezések síkjából kive­zettettek, (n), illetve (o) fordítórúdak által, éppúgy, mint a (ql) pairtekercsr röl jövő, a szimmetrikusan ágyazott (dl, el) nyomtatóhengerek által nyomtatott és azonos módon vezetett (sl, tl) szalagok az egyik termék létesítése céljából az (y) hajtogatóberendezésbe vezettetnek. Ugyanily módon a (g) papírtekercsről jövő szalag a túlsó (a rajz szerint fölül), az (a, b) lemezhengerpáron elrendezett (e, f) nyomtatóhengerektől láttatik el nyomással. Az (f) hengerrel való belső nyomtatás után az eddig kettős széles­ségű (g) papírszalag a (h) hosszvágó kés által az egyszerű szélességű (i, k) szala­gokra vágatik szét, mire a két (i, k) sza-;

Next

/
Thumbnails
Contents