72758. lajstromszámú szabadalom • Vonszolt tolattyús vezérmű gőzhengerekhez

Megjelent 1918. évi okt óber hó 7-én. MAGY. gjW IÍIR. SZABADALMI jBB HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72758. szám. V/d/i. OSZTÁLY­Vonszolt tolattyús vezérmű gőzhengerekhez. TEUDLOFF & DITTRICH ARMATUREN- UND MASCHINENFABRIK G. M. B. H. CÉG BÉCSBEN. A bejelentés napja 1917 junius hó 9-ike. Elsőbbsége 1915 február hó 12-ike. Közvetlenül, mííjködö gőzhengereknél, tehát pl. gőzszivattyúknál, tudvalevőleg fontos, hogy a löket végein a kom­presszióviszonyokat úgy szabályozzuk, hogy a gép nyugodt járiásía lökéseik ve­szélye nélkül biztosíttassék. Minthogy a kamprösszióviszonyok az admisszlónyo­másnak és — ,a mozgatott tömegek tehe­tetlenségére való tekintettel — a lök'e'.­számraaik is megfelelően sziabályozlandók, mimel'lett 'egyszersmind arra is ügyelni kell, hogy a káros terek ,ne nagyobbíítas­sanak túlságos nagy mértékben, azért ja-, vasolták már a tolaítyúrúdon elrendezett ütközőknek, melyek a tolattyú vonszoló­mozgásának előidézésére szolgálnak, egy­mástól való távolságukat illetőleg elállít­hatóvá tételiét, hogy a tolaittyúútait a mindenkori viszonyoknak megfelelően változtatni lehessen. Emellett a két ütkö­zőt osák egymástól függetlenül lehetett elállítani és így mindannyiszor, amikor ilyen elállítás vált szükségessé, előbb a vezérmű fáradságos kipróbálására volt szükség, hogy a gép legkedvezőbb üze­mét és nyugodt járását érjék el. Ez a ki­próbálás főleg aZórt volt szükséges, mert — mint könnyen beláható — a két ütkö­zőnek egymástól függetlenül történő be­állításakor a két ütköző kellő helyzdte, a tolattyú lengési középpontjához viszo­nyítva, veszendőbe mehetett, ami a munkamód egyenletességét a két henger­oldalon megzavarta. Nem szabad ugytanis. figyelmen kívül hagyni, hogy — főleg függélyes gőzgépeknél —* a tolattyú len­gési középpontja legtöbbször nem esik össze a tolattyú tükör szimetriavonalával, merít — függélyes elrendezés esetén — a dug!attyú és a rudazat súlya a fölfelé­menő löketnél másképen nyilvánul meg, mint a lefielémenönél. Ezen okokból az eddig ismertié vált vonszolt tolattyús vezérmüvek, melyeknek elállítható ütkö­zőik voltak, a. tolaityúút változtatására rendikívül célszerűtleneknek bizonyultak és még oly gondos kiszolgálás melleltt sem bizltosíthattiaik sohasem tökéletesen kifogástalan eredményt. Az itt említett hátrányoktat a jelen ta­lálmánynak megfelelő vonszolt tolattyús vezérművel 'azáltal kerüljük el, hogy az ütközők kölcsönös elállítása itt egymás­tól olyan függésben történik, hogy a ket ütköző kölcsönös egymáshoz közelítése, vagy egymástól eltávolítása szimetrilku-

Next

/
Thumbnails
Contents