72758. lajstromszámú szabadalom • Vonszolt tolattyús vezérmű gőzhengerekhez

san, azaz egy szimetriavonialhoz viszo­nyítva egyenletesen, kényszermozgásuEag megy végbe* amivel egyszersmind elérjük, hogy ennek a zimetriavonalnak egyszer helyesen beállított viszonya a tolattyú jfengési középpontjához az ütközők min­den további elállításakor változatlanul megmarad. Ebből az a fontos előny szár­miaizi'k, hogy az ütközők elállítása a gép járása közben is végezhető, úgy hogy a járó gép /munkamódján az ütközők lassú, fokozatos elállításával igen rövid időn belül föl lehet ismerni, hogy mikor éri el a gép a legjobb hátást. v Egy ilyen vezérmű egy fogamatosítájsi példája az 1. ábrán a tolaittyú hosszmetszeté­vel és a 2. ábrán homloknézetével van bemu­tiatvla. Az (a) tollattyútükrön megerősített (b) toláttyúházban csúszik ide-oda a (c) to­lattyú, mely egy U-alakú (d) süjveget hord. Utóbbinak négyzet-keresztmetszetű üregébe az ugyanilyen keresztmetszetű, (e), ,(f) karmantyúk nyúlnak be", melyek (g), illetve (fa) ütközőkárimával bírnak ós anyacsavarmenieteikkel az (1) loliattyú­tolórúd (i) és (ík) jobb-, illetve balmienetű csavaros részébe kapaszkodnak. A (g), (h) ütközőkarimák ütközőfölüléte közt a távolság nagyobb, minit a (c) tolattyú (d) süvegének hosszkiterjedése, úgy hogy az (1) tolattyútolórúdnak a vezérlőruda­zat által előidézett ide-odamozgásiakor a tolattyú vonszolómozgása következik bt-A tolatlyúút nagysága természetesen a (g), (fa) karimáik ütközőfölületeinek egy­mástól való távolságától függ. Az (1) tolattyútolórúd egyik végén (m) négyszögletes csap foglal helyet, melyre kéziemelőt, vagy kézikereiket lehet föl­dugni, hogy az (1) tolattyúrúdát el lehes­sen forgatni. A forgás iránya szerint azután a kjét, (e), (e) karmantyú, ütközö­fölületével együtt, egyenletesen közeledik egymáshoz, vagy távolodik el egymástól, minthogy ezek, négyszögletes külső fölü­leíükkel, beillenék a (d) süveg négyszög­letes üregébe és így az (1) rúddal együtt való elforgatásukban megakadályoztat­nak. Hogy az (1) rúd és a vezéri őrud/azat közt az összekötő szerkezet y>lyan kell hogy legyen, hogy ezen összeköttetés fönnmaradása mellett az (1) rúd forgása lehetséges legyen, az magától értetődik. Hogy kezdetben a két, (g) .-,és (fa) ütköző közt a szi metriavonalát a tolattyú len­gési középpontjával a kellő arányba hoz­hassuk, lehetővé kell tenni, hogy a két ütköző egymástól függetlenül is elállít­ható legyen. Ez a legegyszerűbb módon úgy történhetik, hogy a (d) süveget le­vesszük, hogy azután mindkét, (e) és (f) karmanityút külön-külön elállíthassuk a hozzátartozó (i), illetve (k) csavarmene­ten. Ha ily módon helyesfen állítottuk be a vezérművet, ós a (d) süveget ismét összekötöttük a (c) t olajt tyúval, akkor az ütközők utólagosan szükséglessé váló el­állításai alkalmával egyáltalában nem kell többé tekintettel lenni a tolattyú lengési középpontjába, mert az (1) rúd forgatásával, mint láttuk, a (g), (h) üt­közők mindig ugyanázzal az útdarabbal mozognak befelé, vagy kifelé. Ha már most a gép járása közben pl. kopogást hallunk, ami azt bizonyítja, hogy nem a helyes kompresszíió van beállítva, akkor csak az (!) rudat kell, a gép járása köz­ben, egyik, vagy -másik irányban lassan annyira elforgatni, míg ez a kopogás las­sankint meg nem szűnik. A leírt berendezés szerkezeti kikép­zése az ismertetett elfv keretén belül ter­mészetesen módosítható is és csak arra akarunk ezúttal utalni, hogy a tolattyú vonszolómozgásának létrehozására való ütközőik, mint magában véve már isme­retes, a tólaittyúházon kívül, a tblattyú­rúdon is elrendezhetők, mikor is azután ez a tolórúd a tolattyúval a mozgási irányban szilárdan Van összekötve és egy vezérlőemelő leng ide-oda a két ütköző közt, úgy hogy tehát maga a tolórúd végzi a vonlszolómozgást. Ilyen elrende­zésnél is a toTattyúrúd blal- 'és jobb me­netű csavaros részein ülhet a két ütköző

Next

/
Thumbnails
Contents