72754. lajstromszámú szabadalom • Zsákoló mérleg

Megjelent 1918. évi október hó 4-én. MAGY. ^ KIK. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72754. szám. x/i. OSZTÁLY. Zsákolómérleg. STRAUB EDUÁRD GYÁROS SULGENBEN (SVÁJC). A 70023. sz. törzsszabadalom pótszabadalma, melynek bejelentési napja 1916 január hó 5-ike és elsőbbsége 1915 január hó 6-ika. A 70023. 1." számú szabadalomban is­mertetett zsákolómérlegnél a súlyemeltyű tehermentesítésénél, vagyis a megtöltött zsákot hordó toklatnak a kifolyatóosöhöz való szorításánál a súlykar (mérlegkar) befolyásolatlan marad. Ez a körülmény hátrányos, mert ha a toldat az erre való eszközzel hirtelen a kifolyatóosöhöz szo­ríttatik, akkor a súlykar ütést kap, ami annak éleire káros befaatáss(al van. Ezen zsákolómérlegnél az is könnyen előfor­dulhat, hogy a megtöltendő zsák túl súlyt kap, amennyiben az áttétel emeltyű és a súlykar csekély súlya következtében azon nagy sebesség mellett, amellyel a mérlegelendő anyag a zsákba folyik, a súlykar hirtelen fölfelé leng, mely eset­ben az anyag bevezetésének azonnali el­zárása mellett is a zsákba a kívánt és beállított súlynál több anyag jutott. A jelen találmány célja ezen hátrányo­kat kiküszöbölni, mely célból a jelen ta­lálmány szerinti berendezésnél oly tagok Vannak elrendezve, melyek egy fogantyú­val akként működnek össze, hogy ezen fogantyú működtetésénél a mérlegkar lengések ellen rögzíttetik, illetve lengésre fölszabadítíatik, valamint a toldat, me­lyen a megtöltendő zsák függ, a kifolyató­osöhöz szoríttaták, illetve annak súlya a toldatot a mérlegkarral összekötő áttfételi emeltyűre hathat. A csatolt rajzon a találmány tárgyát képező javított zsákolómérleg egy példa­képem kiviteli alakja van föltüntetve. Az 1. ábra a ki egyensúlyozott zsákoló­mérleg oldalnézete részben metszve. A 2. áb ra ugyan ily nézet oly helyzetben, melyben "a mérlegkar lengések ellen rög­zíttetik és a toldat a kifolyatócsőhöz van szorítva. A 3. és 4. ábrák egy részlet nézetei két különböző oldalról tekintve. Az (1') gyűrűk a (3) karokkal együtt egy keretet képeznek. Az (1') gyűrűk át­mérője akként van meghatározva, hogy az (1") kifolyatóoső fölé tolhatók ós a gyűrűkön áthatoló (3') állítócsavarok segélyével az (1") kifolyatócsövöín rög­zíthetők. A villás (6) áttételi emeltyű, villás részének végeivel az (5a) élék útján az alsó (1') gyűrűn szilárdan meg­erősített ágyakban van ágyazva. A (6) áttételi emeltyű másik vége a (7) függesz­ték által a (15', 17) élek útján a (8) mér­legkarral van összekötve, mely utóbbi

Next

/
Thumbnails
Contents