72754. lajstromszámú szabadalom • Zsákoló mérleg

- 2 -(5) élével az (*', 3) kereten elrendezett (4) nyúlványban Van ágyazva. A (6) át­tételi emeltyűnek villlás részére a (7') függesztékek segélyével — melyek az (5") késélek által a (6) áttételi emeltyű­vel vannak összékötve — egy (10) toldat Vain függesztve, melyre a megtöltendő (ja) zsák erősíthető. A (8) és az ezzel szilárdan összekötött második (8') mér­legkaron a (9), illetve (9') beállítható súlyok vannak vezetve. A mérleg nyelvei (19)-el vannak jelölve. A (11) villás emeltyű ágai az (1') gyűrűn alkalmazott (12) toldatokban vtannak ágyazVa. A (11) emeltyű villás karjainak szabad Végei b (7') függeiszttékeket a (10) toldattal össze­kötő eleiméknek (10') nyílásaiba nyúl­nak. A (11) emeltyű (11') karja az (1', 3) keret (3) karjaival egy síkban fekszik és szabad végén egy (13) görgő Van ágyazva. Az alsó (3) karon lefelé nyúló (13', 14) toldatok vailnak elrendezjve, melyek közül az utóbbi egy a (11') kart Vezető függélyes ,(14') hasítékkal van el­látva. A (13', 14) toldatokban egy (16) táresia van ágyazva, melyben egy excen­trikus (18) körhorony van kiképezve; utóbbiban a (13) $örgő van ,vezetve. A (16) tárcsa még a (18') bütyökkel van fölszerelve, melynek palástfölületéhez a (20) ütköző támaszkodik. Utóbbi a (21) pofák segélyével a j(13') toldaton van ve­zetve és egy függélyesen fölfelé nyúló (22) rúddal van összekötve. Az (1\ 3) kereten a (23) rúd függélyesen eltolha­tóan Van vezetve, mely fölső végén a (24) ütközővel ; van fölszerelve és melyein a (25) kar van megerősítve; utóbbi a (26) szemölcs útján a (22) rúdon van vezetve. A (26) szemölcs ós a (22) rúd egy vastagítása között a (22)' rúdria egy (27) csaivarrúgó Van föltolva. A (24) üt-, kőző mozgási pályája összeesik ja (8) mérlegkar szabad végének mozgási pó­lyájával, mely szabad vég a (19) mérleg­nyelvet hordó (29) oszlop (28) hasi tékán nyúlik keresztül. Az (I', 3) kereten a két­karú (30) emeltyű van ágyazva, melytiék egyik karján a (31) súly eltolható. A (30) emeltyű másik -karjával egy (32) rúd van összekötve, mely az (1', 3) keretnek a (8) mérlegkarhoz közelebb fekvő (3) karjában Van vezetve és (33) ütközőjé­vel a (8) mérlegkar (8") fölületének mozgási pályájába nyúlik. A (16) tárcsa a rajta megerősített (34) fogantyú segélyével mozgatható és ha a zsákolómérleg oly helyzetben van, mely­ben a (10) toldatra erősített zsákba a mérlegelendő anyag bebocsáthíató, akkor a (34) fogantyú legalsó helyzetében fek­szik (2. ábra)% A mérleg ezen helyzeté­ben a (8) mérlegkar föl van emelve és a (24) ütköző, Valamint a (28) hásíték fölső határoló fölülete között rögzíttetik. A (10) jóidat a (11) villás emeltyű segé­lyével az (1") kifolyatócső alsó széléhez van szorítva, mimellett tömör záráis aél­jából valamely rugalmas 'anyagból ké­szült közbenső elem, pl. egy gumi- vagy nemezgyürű van közbeiktatva. A mérleg ezen helyzetében a (6) áttételi émeltyű á (10) toldattól tehermentesíttetik. A (13) görgő a (18) körhorony azon részében fekszik, mely a (16) tárcsa forgástenge­lyéhez legközelebb fekszik, míg ellenben a (20) ütköző a (18') bütyök fölületének azon részére támaszkodik, mely a (16) tárcsü. forgástengelyétől legtávolabb fek­szik. * Az (1") kifolyatócsőben levő, a rajzon föl nem tüntetett, csappantyú kinyitása által az ezen kifolyatócsőhöz vezetett anyagból bizonyos mennyiséget az (a)' zsákba bocsáthatunk. Miután az (a) zsák részben megtelt, a (34) fogantyút fölfelé forgatjuk, úgy hogy a (16) tárcsa kb. 180 fokkal elforgattatik, miközben a (34) fogantyú ,(35) orra az alsó (3) karba üt» kőzik. A (34) fogantyú ezen mozgatása által egyrészt a (22, 25, 23) rudazat le­sűlyesztetik, amennyiben a (20) ütköző a (18) bütyök fölületének ama részéré jut, mely a tárcsa forgástengelyéhez leg­közelebb fekszik, miáltal a (24) ütköző a (8) mérlegkart szabaddá teszi, úgy hogy az szabadon föl- és alá lenghet. A (34) fogantyúnak említett mozgásánál a

Next

/
Thumbnails
Contents