72753. lajstromszámú szabadalom • Hengeralakú tehermentesített kagylós tolattyú

Megjelent 1918. évi október hó 4-én. MAGY. gj| KIR. . SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72753. szám. V/d/l. OSZTÁLY . Hengeralakú tehermentesített kagylós tolattyú. RUFF LAJOS MOZDONYVEZETŐ ARADON. * A bejelentés napja 1917 augusztus hó 21-ike. Jelen találmány tárgya kagylós to­lattyú, melyet egyrészt az jellemez, hogy a tolattyúszekrényben elhelyezett hen­geralakú tolattyú hátlapja hengerben mozgó dugattyúval van tehermentesítve és hogy másrészt a mozgató rúd a to­lattyú tengelyére ékelt villával kapcso­lódó ós a tolattyún levő csapszög segé­lyével működteti a tol'attyút, úgy hogy a tolattyúszekrény és a tolattyú tüikörfölü­leteinek kölcsönös helyzeteinél a gőz a tolattyúszekrénybe beáramlik, illetőleg a fáradt gőz ebből kiáramlik. A találmány tárgya a csatolt rajzon példakép vett foganatosít'ási alakjában van föltüntetve, nevezetesen az 1. ábra a tolattyú egy részének homlok­nézete, a 2. ábra ugyanennek vízszintes met­szete-az 1. ábra A—B voniala szerint, a 3. ábra a tolattyú fölülnézete, a 4 ábra a tolattyúszekrény tükörfölüle­tének nezeic, végül az 5. ábra a tolattyú tükörfölületének homloknézete. Az (a) tolattyúszekrény mellső (b) fedőlapjában és hátsó (c) részében köze­pén a (d) tengely van helytállóan, ágyazya. Ezen tengelyre a tolattyúszek­rény belsejében a szükséges elforduláso­kat végezhető hengeralakú (e) tolattyú van lázén ráhúzva, melynek palástfölü­lete a gyűrűalakú (f) kiesztergályozással van ellátva. A tolattyú hátlapja (g) du­gattyú 'által van tehermentesítve, mely a* egyúttal a tolattyúszekrény födelét ké­pező (h) hengerben mozog és több (i) tömítőgyűrűvel van ellátva. A (g) dugattyúban a föltüntetett pél­dánál hat (gl) furat van kiképezve, me­lyek mindegyike egy-egy (g2) tekercs­rúgót fogad be oly célból, hogy a (g) du­gattyú az (e) tolattyúhoz, utóbbi pedig a tolattyúszekrény tükörf ölül etéhez sző­ri ttassék. A (d) tengely csapja a tolattyúszek­rény falában van csavaranya által bepré­selvei és kélt (Ík) ékkel a (b) födőlapban elfordulás ellen biztosítva. A (k) ékek a (g) dugattyútestbe is benyúlnak, hogy a dugattyú elfordulását meggátolják. A (d) tengely középhosszában (1) furat van kiképezve, mely a (g) dugattyú hátsó részében kiképezett (m) kereszt­furatokkal találkozik. Az (e) tolattyú. hátsó részében ugyancáak (n) kereszt­furat van kiképezve, mely a (g) dugattyú (gl) furatai számának megfelelően hat-

Next

/
Thumbnails
Contents