72753. lajstromszámú szabadalom • Hengeralakú tehermentesített kagylós tolattyú

- 2 — felé ágazik el s minden ága szemben van a (g) dugattyúba be eszttergált egy«egy( (o) olaj csatornával. A (d) tengely végére ismert módon tö­mátően erősített (p) kenőoső van he­lyezve. Ezen berendezés által a kenőprés segélyével az olaj benyomlatik a (d) ten­gely (1) furatába, ahonnan a különböző osatorifakba elágazik. A kenőolaj azon­kívül a (d) tengely körül meghagyott (q) középfurátba is behatol. A tolattyúszekrény tükörfölülete a ke­nést rendes kagylóstolattyú módjára kapja. Az (e) tolattyú palástfölülete, mint em­lítettük, .(f) kiesztergályozásslal bír, hogy a tolattyút mozgató (r) rúd könnyebben elférhessen. Ez a rúd a tolattyúból kimunkált (s) villával van összekapcsolva. A ,villa az (r) rúd között mozog éis pedig (t) csap­szöge révén. A mozgatórúd közepén egy hosszú (u) bevágás van (3. ábra), hogy a villa az (e) tolattyú bizonyos méiyvú elforgatásla céljából jobbra vagy balra elmozoghasson. Az (r) rúd két végén (v) biztosítószöggel ellátott egy-egy (w) júd van menettel behajtva. A tolattyúszekrénynek a 4. ábrán hom­loknézetben föltüntetett (z) tükörfölülete (zl és z2) beömlőc'satornákkal és (z3) kiömlőesatornáv&l bír. Az (e) tollattyú (x) tükörfölülete, mely az 5. ábrán homloknézétben van föltün­tetve, (xl és x2) körcikkalakú bejvágá­sokkal, valamint az (x3) kagylóálákú bemélyedéssel van ellátva, melyek közül az (xl és x2) bevágások a hengerbe való gőzbeáramlásba, az (x3) mélyedés pedig a fáradt gőznek a (z3) kiömlöcsatornába való bocsátására szolgálnak. Minthogy a tolattyú gyorsan nyit és zár, a gőzt nem fojtja.. Általában a fön­tebbiékben ismertetett tolattyú egyszerű ós biztos működése által tűnik ki, ámít egyrészt azáltal érünk el, hogy a tolattyú tehermentesítve van és másrészt, hogy a tolattyú gyorsan nyit és zár. ,SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Kagylós tolattyú, azáltal jellemezve, hogy a toMtyűszekrényben elhelye­zett hengeralakú tolattyú hátlapja hengerben mozgó dugattyúval van tehermentesítve. 2. Az 1. igényben védett hengeralakú kagylós tolattyú foganatosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a henger­alakú :(e) tolattyú palástfölülete a to­lattyút mozgató rúd fölvételére kiesz­. tergályozássál van ellátva. 3. Az 1. és 2. igényben védett henger­alakú kagylós tolattyú foganatosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a to­lattyút mozgató (r) rúd a tolattyúból kimunkált (s) villával van összekap­csolva. 4. Az 1—3. igényben védett hengeraliakú kagylós tolattyú foganatosítási alakja, lazáltal jellemezve, hogy a tolattyút tehermentesítő (g) dugattyú, mely a tolattyúszekrény födelét képező (h) hengerben mozog, egy-egy rúgót be­fogadó több furattal van ellátva oly célból, hogy a dugattyú a tolattyúk­hoz, utóbbi pedig a tolattyúszekrény tükörfölületéhez szoríttassak. 5. Az 1—4. igényben védett hengeralakú kagylós tolattyú foganatosítási alakja, azáltal jellemezlve, hogy a berendezés tengelye a tolhttyúbah és dugattyúban kiképzett kenőcsatornákkal közlekedő hosszanti olajbevezető furattal Van ellátva. (1 rajzlap melléklettel.) HUl atUV&NYTAMMto NYOMDÁJA 8U0AM8TW.

Next

/
Thumbnails
Contents